admin

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że od 23.10.2020 r. do odwołania obsługuje klientów w ograniczonym zakresie.

Klienci przyjmowani będą na parterze Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ( wejście od ul. Warszawskiej ) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

tel. 29 777-52-90

Pracownicy terenowi realizują swoje zadania z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wizyty środowiskowe odbywać się będą w nagłych sytuacjach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony opstluszcz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Korzystanie z klawiatury:

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ umożliwiają przewijanie strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Jusiński, urzad@tluszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 777 52 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu mieści się przy ul. Warszawskiej 10, 05-240 Tłuszcz

 1. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Szkolnej.
 2. Wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózków inwalidzkich.
 3. Budynek składa się z 3 kondygnacji i brak jest windy. Wszystkie sprawy można załatwić na parterze budynku w Punkcie Obsługi Interesanta.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 5. Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dział Świadczeń Rodzinnych znajduje się przy ul. Powstańców 27.

 1. Wejście do budynku jest od ul, Jana III Sobieskiego.
 2. Wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózków inwalidzkich.
 3. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek mieści się na parterze.
 5. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku Świadczeń nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego znajduje się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7.

 1. Wejście od ulicy Antoniego Grzelaka
 2. Wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózków inwalidzkich.
 3. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek mieści się na parterze.
 5. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Klub Integracji Społecznej – ul.Warszawska 11

 1. Wejście do budynku jest od ulicy Adama Mickiewicza.
 2. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. 
 3. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek mieści się na drugim piętrze.
 5. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Aplikacje mobilne

brak

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 28 sierpnia 2020 r. zostało podpisane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to zostało ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 1 września
2020 r. Wskazany wyżej akt prawny opublikowany został na stronie Sejmu RP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001494.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia możliwości zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,                           która może zagrażać zdrowiu dzieci.

Przepisy umożliwiają dyrektorowi żłobka, osobie kierującej pracą klubu dziecięcego lub dziennemu opiekunowi, po uzyskaniu zgody odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czasowe ograniczenie funkcjonowania tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

Pojęcie „sytuacja epidemiologiczna” nie zostało uszczegółowione ze względu
na konieczność uwzględnienia zarówno pojedynczych podejrzeń zakażeń lub samych zakażeń, jak i nagłego przyrostu liczby zakażeń nie tylko w instytucji opieki, ale i na danym obszarze
(w gminie, regionie). Wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego pozytywna opinia wobec inicjatywy ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia epidemiologicznego dla lokalnej społeczności. Opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego będzie dostosowana zarówno do specyfiki danej instytucji opieki, jak i sytuacji epidemiologicznej.

Zgoda i opinia mogą być wydane, poza formą pisemną, także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, co w przypadku konieczności szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, ułatwi wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych. Jednocześnie treść zgody lub opinii powinna zostać docelowo utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Rozporządzenie daje instytucjom opieki elastyczne rozwiązanie umożliwiające ograniczenie funkcjonowania całej placówki albo tylko poszczególnych grup dzieci.

O zawieszeniu funkcjonowania placówki albo poszczególnych grup dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun będzie miał obowiązek zawiadomić odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta sprawującego nadzór nad        tą instytucją opieki oraz rodziców dzieci objętych opieką tej placówki.

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu dzień 17 sierpnia 2020 r ( poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W związku z powyższym w poniedziałek 17 sierpnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny