Świadczenia rodzinne

TELEFON KONTAKTOWY: 29 642 90 23

Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że od 1 września 2016r do 30 listopada 2016r można występować z wnioskami o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017

Do 16 września br. rodzice dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych zobowiązani są donieść zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o tym, czy dziecko od września 2016r kontynuuje naukę w szkole (jest to warunek otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego we wrześniu i październiku 2016).

PIT UZ – nowy dochód do wykazania w oświadczeniu do wniosku o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017

Osoby składające oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (załącznik do wniosku o świadczenie rodzinne) muszą pamiętać, że jeśli w rozliczeniu podatkowym za rok 2014r korzystali z ulgi na dzieci, którą odliczyli nie tylko z podatku ale również z kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (czyli kwota zwrotu była wyższa niż zaliczka na podatek ) powinni wykazać tę kwotę na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2015r (zwrot ulgi za rok 2014 nastąpił w 2015r)

Kwotę tę podatnicy wykazywali do Urzędu Skarbowego w PIT UZ za 2014r.

W związku z tym, aby prawidłowo wypełnić oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2015r należy sprawdzić czy przy rozliczeniu za 2014r był wypełniany PIT UZ i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazać w oświadczeniu również ten dochód.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku o  świadczenie wychowawcze tzw. 500+  o tym, że aby  uzyskać wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia 2016r muszą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 1 lipca 2016r.  Po tym terminie świadczenia będą ustalane od miesiąca, w którym wpłynie wniosek (bez możliwości wyrównania od kwietnia br.)

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego z wniosków złożonych od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłaty świadczeń w czerwcu 2016 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ (dotyczy osób, którym wydano już decyzje przyznające świadczenie) o terminach wypłat w czerwcu 2016r.

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.

 • świadczenia rodzinne od 24 do 30 czerwca 2016r.
 • świadczenie wychowawcze (500+) od 24 do 30 czerwca 2016r.
 • fundusz alimentacyjny – 27 czerwca (jeden dzień)

Przelewy na konta bankowe:

 • świadczenia rodzinne –  24 czerwca 2016r.
 • świadczenie wychowawcze (500+) – 23 czerwca 2016r
 • fundusz alimentacyjny – 27 czerwca 2016

Jednocześnie zachęcamy osoby odbierające świadczenia w formie gotówkowej do podawania nr rachunków bankowych do przekazywania przyznanych świadczeń. Ta forma realizacji świadczeń znacznie ułatwi ich odbiór.

INFORMACJA

o wypłatach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

od STYCZNIA 2016

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w formie gotówkowej, że od STYCZNIA 2016r wypłaty te będą dokonywane w BANKU PKO BP S.A. w Tłuszczu ul. Kościuszki 1 (budynek pawilonu handlowego)

 

w terminach :

 • świadczenia rodzinne wypłacane będą od 25 do 30 dnia miesiąca
 • fundusz alimentacyjny – 25-tego dnia miesiąca

Kasa Banku dla wypłaty w/w świadczeń będzie czynna w godzinach 11.00-15.00

Jednocześnie zachęcamy osoby odbierające świadczenia w formie gotówkowej do podawania nr rachunków bankowych do przekazywania przyznanych świadczeń. Ta forma realizacji świadczeń znacznie ułatwi ich odbiór.

Informujemy, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. świadczenie rodzicielskie

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

W okresie zasiłkowych od 1 listopada 2015 do 31 października 2016r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).
Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się kwoty dochodu, który następnie został utracony.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowane:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2015 r. dochód ten w 2014 r. wyniósł 2506,00 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:

– przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
– inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2015 r., w wyniku której podniesione zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość kwot zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Więcej informacji na temat świadczeń rodzinnych znajduje się na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny