30 września 2019 r. mija 18 miesięcy od wprowadzenia zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Projekt „Skuteczne Pomaganie” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił na wdrożenie nowych standardów w systemie pomocy społecznej na terenie gminy Tłuszcz.  Przekształcenia w strukturze OPS-u miały na celu podniesienie jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz poprawę jakości obsługi osób i rodzin. Nastąpiło usprawnienie działań pracowników socjalnych w codziennych kontaktach z rodziną oraz środowiskiem. Nowy model organizacyjny przyniósł korzyści zarówno pracownikom jak i  klientom.

W ramach projektu wprowadzono nowy model organizacyjny jednostki. Pracownicy socjalni zostali podzieleni na  trzy zespoły: Zespół ds. pracy socjalnej, Zespół ds. usług i Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją , a także utworzone zostało stanowisko ds. pierwszego kontaktu.

Nowy model skutecznie  oddzielił pracę socjalną od postępowań administracyjnych. Osoby, które potrzebują pomocy w formie poradnictwa, interwencji, kryzysowej, wsparcia trafiają do zespołu, który zajmuje się wyłącznie pracą socjalną. Rodziny potrzebujące wsparcia finansowego z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej trafiają do działu zajmującego się udzielaniem pomocy na podstawie decyzji administracyjnych. Osoby starsze i chore oczekujące pomocy w formie usług opiekuńczych, umieszczenia w DPS mogą zwrócić się  pracowników z zespołu ds. usług, którzy kompleksowo zajmą się ich sprawami.

Wszystkie zespoły zespala pracownik socjalny pierwszego kontaktu, który nowego klienta kieruje do odpowiedniego zespołu po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy potrzeb. Tak skonstruowany system pomocowy pozwolił na utworzenie specjalistycznych komórek w OPS zajmujących się wybranymi zagadnieniami.

Zmiany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu  wnoszą pozytywny wkład w jakość pracy osób zatrudnionych. Następuje dalsza profesjonalizacja i specjalizacja w zakresie wykonywanych obowiązków. Pracownicy socjalni realizują ściśle określone zadania.  Mogą skoncentrować się na sprawach, które realizują. Dzięki temu skraca się czas realizacji wniosków. Oddzielenie pomocy finansowej od pracy socjalnej skutkuje lepszym wglądem w środowisko i poprawia diagnozowanie problemów w rodzinach. Każdy z zespołów  współpracuje ze sobą w celu skutecznej wymiany informacji.

Osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej pozytywnie oceniają nowe rozwiązania. Zatrudnieni zostali nowi pracownicy. Klient ma obecnie lepszy dostęp do usług świadczonych przez OPS w Tłuszczu. Osoba, która trafia do pracownika pierwszego kontaktu gdzie po wstępnej diagnozie kierowana jest do odpowiedniego  zespołu. Tam otrzymuje odpowiednio dostosowaną formę wsparcia. Dzięki takim zmianom osoba nie musi sama błądzić w instytucji. Skraca się czas załatwienia sprawy. Pracownicy dzięki skróconej drodze mogą szybko reagować na potrzeby mieszkańców. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i podmiotowo.

W czasie realizacji projektu poprawił się znacząco komfort wykonywania obowiązków zawodowych. Instytucja otrzymała możliwość doposażenia miejsc pracy oraz przygotowany został dodatkowy pokój dla pracowników. Teraz w odpowiednich warunkach może być realizowana praca socjalna. Klienci mogą w bezpieczny i anonimowy sposób rozmawiać o swoich problemach. Dodatkowo pracownicy w ramach superwizji mogą konsultować swoje trudne sprawy ze specjalistą i szukać najbardziej optymalnych rozwiązań. 

Rok realizacji projektu udowodnił, że warto podejmować wyzwania w zakresie poprawy warunków pracy i dostosowywania się do nowych warunków społecznych. Problem ubóstwa już nie jest kluczowym w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Trudności , które dotykają rodziny są bardziej złożone i dlatego instytucje pomocowe są zmuszone położyć nacisk na nowe obszary działania.

Pracownicy socjalni dotychczas byli obciążeni dużą ilością zagadnień biurokratycznych. Obecnie mogą oni koncentrować się na rozwiązywaniu problemów w rodzinach zgodnie z ich potrzebami. Można zaobserwować dynamiczną zmianę w zakresie pracy socjalnej w środowisku. Pracownicy socjalni lepiej kooperują ze sobą i wspólnie planują i realizują pomoc interwencyjną i długofalową. Pomoc finansowa trafia do najuboższych i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Koniec realizacji projektu nie oznacza powrotu do dawnego sposobu działania. Celem było wprowadzenie zmian z korzyścią dla wszystkich. Tendencje panujące w polityce społecznej są takie, że Ośrodki Pomocy Społecznej będą musiały wprowadzać nowe rozwiązania.  OPS w Tłuszczu już tę pracę wykonał. Na tym etapie będzie można jeszcze dopracować obecnie funkcjonujący system. Zakończenie projektu stanowi swoiste otwarcie się na nowe wyzwania jakie stawia przed nami społeczeństwo.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny