Zgodnie z Zarządzeniem Nr. 0050.6.2020 Burmistrza Tłuszcza z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tłuszcz na lata 2020-2025,  zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Tłuszcz na lata 2020 – 2025.

W dokumencie tym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Tłuszcz i sposoby rozwiązywania problemów społecznych. W ciągu najbliższych lat.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 15.01.2020 r  do 30.01.2020 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik do Zarządzenia 0050.6.2020 Burmistrza Tłuszcza z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie Konsultacji społecznych dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 – 2025 ( *pdf)

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE TŁUSZCZ NA LATA 2020-2025 (*pdf)

Formularz Konsultacji Społecznych (* doc)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny