OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przystąpił do realizacji zadania pn:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

 

wartość dofinansowania – 386 541,75 zł

całkowita wartość zadania – 386 541,75 zł


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2021
Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021” realizowany jest przez Gminę Tłuszcz /Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w okresie od 11.05.2021 do 31.12.2021r w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Stanowi on nieodłączny elementem polityki społecznej państwa w obszarze :
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla :
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługa asystenta realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu skierowana jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które spełniają warunki posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym.
Od maja 2021 r do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu wpłynęło 25 wniosków dotyczących usługi asystenta dla osób dorosłych z czego 22 zostało złożonych przez uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 z umiarkowanym .
Rekrutacja do programu była prowadzona w oparciu o kartę zgłoszenia i spełnienie kryteriów naboru, decydowała kolejność zgłoszeń.
Do realizacji zadania zostało zatrudnionych 17 asystentów, którzy zostali wyposażeni w zakupione w ramach programu środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący).
Każda osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do programu korzysta z 40 godzin miesięcznie bezpłatnych usług asystenckich które polegają na :
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego .
Realizacja Programu na terenie gminy Tłuszcz przyczyni się do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia i zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb poprzez :
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej : www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022
lub w :
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 , pod numerem telefonu : (29)7775290 wew. 30

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny