Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł raz w roku.

WAŻNE: Świadczenie przysługuje bez względu na dochód oraz nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie dobry start przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony;

a także (poniższe jednostki składają wnioski o dobry start w powiatowym centrum pomocy rodzinie):

 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,
 • osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 20. roku życia, także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
 • 24. roku życia, także w przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

WAŻNE: W rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” niepełnosprawność oznacza, prócz umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności, także:

 • potrzebę kształcenia specjalnego,
 • potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z nauką w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówka”)
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o Państwa i Nasze bezpieczeństwo zachęcamy i prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, przy czym, w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu – nie później niż do dnia 30 września.

WAŻNE: Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia.

Do pobrania:

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

załącznik do wniosku

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny