Klub Integracji Społecznej to miejsce, które stoi otworem dla tych, którzy chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą, bardziej przyjazną i taką, która wyzwoli energię do uczestnictwa w życiu społecznym.

Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu mieści się przy ul. Warszawskiej 2, jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka Pomocy Społecznej i został powołany w 2011 roku zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Katarzyny Rostek . Osobą odpowiedzialną z funkcjonowanie Klubu jest Koordynator KIS – Marta Jabłecka. Klub funkcjonuje w godzinach pracy Ośrodka , a udostępnione pomieszczania w ramach KIS stanowią zaplecze szkoleniowe oraz doradcze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem KIS jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych , wspieranie aktywności obywatelskiej i samopomocowej oraz wolontariatu . Budynek znajduje się w bezpośredniej bliskości OPS w Tłuszczu co znacznie ułatwia realizację programów pomocowych dla osób korzystających ze świadczeń OPS ale również stanowi miejsce dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą włączyć się w działalność społeczną.

KIS współpracuje z Urzędem Miejskim w Tłuszczu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie , Filia w Tłuszczu, Zakładem Gospodarki Komunalnej , Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

Poza działalnością związaną z aktywizacją społeczną i zawodową KIS jest miejscem spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,organizacji pozarządowych, posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, pełni rolę punktu informacyjnego dla mieszkańców.

Klub Integracji Społecznej zajmuje się również realizacją wielu projektów:

2011

Projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas realizacji projektu beneficjenci objęci wsparciem korzystali z pomieszczeń KIS podczas szkoleń, poradnictwa i realizacji indywidualnego programu wsparcia. Swoje miejsce znaleźli tu także uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej, który skierowany był do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla osób powyżej 50 roku życia odbywały się zajęcia z bukieciarstwa, obsługi komputera, masażu techniki relaksacyjnej i usprawniającej tai-chi oraz nordic-walking .

Projekt „Tłuszczański KIS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Realizacja projektu zaplanowana była w okresie od 1 czerwca 2011 do 30 maja 2013. Projekt „Tłuszczański KIS” skierowany był do 90 mieszkańców gminy Tłuszcz głównie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Fachową pomoc bezpłatnie udzielali zatrudnieni specjaliści i trenerzy. W ramach projektu prowadzone były zajęcia warsztatowe min. z komunikacji społecznej, asertywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem i przezwyciężaniem problemów życiowych, trening twórczego myślenia, naukę obierania sobie celów i sposobów ich realizacji oraz trening umiejętności poznawczych. Uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych kursach z zakresu :podstawowej obsługi komputera i Internetu,języka angielskiego , kursów zawodowych i prawa jazdy kat B.

2013

Projekt Kobiet aktywna -współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „ Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Grupę docelową stanowiło 10 bezrobotnych kobiet , które objęto wsparciem , psychologa, trenera pracy, doradcy zawodowego , odbywały się również zajęcia decoupage oraz kreowania wizerunku. Wszystkie panie wzięły udział w kursie komputerowym, a w ramach aktywizacji zawodowej każda z uczestniczek ukończyła wybrany przez siebie kurs z pośród: pielęgnacji terenów zieleni, finansowo-księgowego oraz opiekuna osób starszych i dzieci.. Ponadto uczestniczki zorganizowały stoisko podczas lokalnych dożynek a także wzięły udział w wizycie studyjnej do Drohiczyna.

W 2014 roku w ramach projektu prowadzono aktywnie część związaną z zatrudnieniem uczestniczek co przyniosło wymierne rezultaty w postaci podjęcia pracy przez 9 osób.

2014

Projekt „ Twoja przyszłość w twoich rękach „- projekt skierowany do 10 osób długotrwale bezrobotnych (6 K i 4M ) z terenu gminy Tłuszcz ze wskazaniem na osiedle bloków komunalnych Borki. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z psychologiem , doradcą zawodowym i trenerem pracy oprócz tego prowadzone były warsztaty aktywizujące oraz przeprowadzono kursy zawodowe : kurs ogólnobudowlany dla mężczyzn i kurs opiekuna osób starszych i dzieci dla kobiet . Ponadto zakupiono materiały do przeprowadzenia prac remontowych w dwóch blokach komunalnych na osiedlu Borki. W 2015 roku projekt przewiduje skierowanie osób uczestniczących do wykonywania prac społecznie użytecznych lub staży.

Projekt „ Kobieta aktywna II ” – jest kontynuacją skierowanego do kobiet projektu „Kobiet aktywna „. W tej edycji również zrekrutowano 10 bezrobotnych kobiet które wzięły udział w poradnictwie doradcy zawodowego, trenera pracy i psychologa, uczęszczały na zajęcia decoupage oraz ukończyły wybrany przez siebie kurs animacji zabaw dziecięcych , marketingu lub masażu rehabilitacyjnego. Ponadto uczestniczki wzięły udział w wizycie studyjnej poznając zasady działalności przedsiębiorstw społecznych. W 2015 roku zostaną skierowane do podjęcia jednej z form zatrudnienia wspieranego np. staży lub podejmą zatrudnienie na otwartym rynku pracy,

Klub Integracji Społecznej
ul. Warszawska 2
05-240 Tłuszcz
Tel. 515926355
Koordynator KIS – Marta Jabłecka

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny