Gmina Tłuszcz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217)

ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

w celu wspólnej realizacji projektu pt. „ Przystanek Szansa” przygotowywanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Nabór pozakonkursowy

SZCZEGÓŁY NABORU (*PDF)

Zdjęcie naszej spółdzielni wygrało I miejsce w konkursie fotograficznym pt ludzie-pasja- przedsiębiorczość społeczna, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Konkurs fotograficzny „Ludzie – pasja – przedsiębiorczość społeczna” – ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Wyniki na stronie:
http://www.es.mcps-efs.pl/artykuł/wyniki-konkursu-fotograficznego-ludzie-pasja-przedsiębiorczość-społeczna

Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wychowawczych (500+) i Dobry start (300+) w listopadzie  2018

 

Forma gotówkowa : Kasa BANKU PKO BP S.A.

  • świadczenia rodzinne w dniach  26 – 30 listopada 2018r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) w dniach  26 – 30 listopada 2018r.
  • świadczenie dobry start (300+) w dniach 26 – 30 listopada 2018r.

 

  • fundusz alimentacyjny – 26 listopada 2018 (JEDEN DZIEŃ )

 

Przelewy na konta bankowe:

  • świadczenie wychowawcze (500+) – 26 listopada 2018
  • świadczenia rodzinne –    26 listopada 2018
  • fundusz alimentacyjny – 26 listopada 2018

 

Jednocześnie przypominamy osobom, które jeszcze nie występowały z wnioskami o świadczenie Dobry start (300+), że listopad jest ostatnim miesiącem w którym można ubiegać się o to świadczenie w 2018 roku (max. do 30 listopada 2018).

W dniach 4-5 grudnia  w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.
Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny