Szanowni Mieszkańcy Gminy Tłuszcz!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Tłuszcz niezbędnych do przygotowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tłuszcz na lata 2021-2024

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankieta ma charakter anonimowy i można ją wypełnić on-line lub pobrać ze strony www.opstluszcz.pl w aktualnościach wydrukować i wypełnić pisemnie lub komputerowo. Formularz ankiety dostępny jest również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 31 grudnia 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: osrodek@ops.tluszcz.pl lub przesłać on-line.

Ankieta – link          ankieta – word

Dziękujemy za wypełnienie ankiety !!!

W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI DOCIERAJĄCYMI DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA TEMAT WOLONTARIUSZY, KTÓRZY PODAJĄ SIĘ ZA PRZEDSTAWICIELI NASZEJ  JEDNOSTKI, INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW W  OKRESIE EPIDEMII REALIZOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH.

ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

PRACOWNIK SOCJALNY POSIADA LEGITYMACJĘ SŁUŻBOWĄ

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ JEST MOŻLIWE POD NUMEREM TELEFONU  29 777 52 92

WIZYTY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W PRZYPADKU PODEJRZENIA OSZUSTWA  NA „ PRACOWNIKA SOCJALNEGO”  LUB „WOLONTARIUSZA” NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z POLICJĄ POD NUMEREM 997

Szanowni Państwo, 
 
Fundacja im. Lesława A. Pagi zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach Seniorzy 4.0 na temat profilaktyki zdrowia w czasie pandemii, finansów osobistych oraz umiejętności społęcznych – jak radzić sobie ze stresem, dbać o relacje i o pomysłach na spędzania wolnego czasu w domu. 
 
Przypominamy też o naszym TELEFONIE ZAUFANIA dla Seniorów „Nie jesteś sam” – 800 171 800 
Pod tym numerem seniorzy mogą liczyć na wsparcie psychologiczne oraz porady medyczne (w załączniku przesyłam ulotkę z dostępnością bezpłatnej infolinii). 
 
Aby wziąć udział w zajęciach wystarczy wysłać maila na adres sekretariat@paga.org.pl
a przed rozpoczęciem zajęć wystarczy kliknąć w przesłany link. 
 
3 grudnia
13.00 – 14.30 Profilaktyka zdrowia
Link do zajęć:  https://app.livewebinar.com/729-591-594/ed3f6e999419b395d4c32be66e77f4d9
16.00 – 17.30 Mindfullness i radzenie sobie ze stresem – praktycznie ćwiczenia Krzysztof Więcek (trener) 

Link do zajęć:  https://app.livewebinar.com/899-090-447/f06a2a2a6b36174758f82965b92f1412
 

4 grudnia

13.00 – 14.30 Podstawowe Produkty Bankowe – (wolontariusz Warszawskiego Instytutu Bankowości) 
Link do zajęć:  https://app.livewebinar.com/147-235-517/26466a84cec1520df411b4d4582fb98a
16.00 – 17.30 – Co robić w domu – przekrój sposobów na spędzanie wolnego czasu , Krzysztof Więcek (trener) 

Link do zajęć:  https://app.livewebinar.com/736-115-906/857fd44c988a1d05aeac62db2bfa5d4d
 

17 grudnia

13.00 – 14.30 Profilaktyka zdrowia – zajęcia z fizjoterapeutą Krzysztofem Skorbem
Link będzie dostępny na stronie
16.30 – 18.00 – Krytyczne myślenie, Krzysztof Więcek (trener)
Link będzie dostępny na stronie

18 grudnia

13.00 – 14.30 Bezpieczeństwo finansowe (wolontatariusz WiB)
Link będzie dostępny na stronie
16.00 – 17.30 Jak budować dobre relacje małżeńskie, Krzysztof Więcek (trener) 
Link będzie dostępny na stronie
 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://paga.org.pl/programy/seniorzy-4-0/

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tłuszcz działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ).

            Przemoc w rodzinie nie jest nowym zjawiskiem a w zasadzie problemem społecznym, ale jego eskalacja zatacza coraz szersze kręgi, przyjmując nowe formy i powodując coraz szersze, tragiczne skutki. Obecna sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się poniekąd do wzrostu frustracji społeczeństwa a tym samym do nasilenia agresji i sytuacji przemocowych w rodzinach. Izolacja społeczeństwa spowodowała falę przemocy domowej. Problem przemocy domowej zintensyfikował się w domach, w których już był, ale także rozszerzył się na rodziny do tej pory nieskażone przemocą.

Według definicji PRZEMOC jest celowym, zamierzonym działaniem wykorzystującym przewagę siły jednej osoby nad drugą, które narusza prawa i godność człowieka. Często stosowanie przemocy stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia osoby doświadczającej przemocy. Przemoc to także intencjonalne działanie lub zaniedbanie przez członka rodziny względem pozostałych członków wspólnie zamieszkujących. Zjawisko przemocy charakteryzuje zawsze przewaga sił lub władzy jednej osoby nad drugą. Zawsze narusza godność i prawa jednostki, powodując szkody i cierpienie psychiczne, które pozostawia ślady na całe życie.

Przemoc zawsze jest zjawiskiem niszczycielskim dla wszystkich jej uczestników, niezależnie czy jest się ofiarą czy sprawcą. Nic nie usprawiedliwia przemocy. Każdy człowiek ma obowiązek reagowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Przemoc sama się nie zatrzyma, będzie jeszcze bardziej eskalować, jeśli zostanie niezauważona.

            W każdej gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny jako element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w gminie Tłuszcz oraz rozeznanie potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą,
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 6. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach,
 7. Współpraca interdyscyplinarna oraz zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz udzielenia wsparcia zgodnie z indywidualnym planem pomocy. Grupa robocza jest przede wszystkim zespołem zadaniowym.

W ramach pracy grupy roboczej mieści się przede wszystkim:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji tych rodzin,
 • dokumentowanie wszystkich działań podejmowanych wobec rodziny,
 • wzmacnianie zasobów rodziny oraz motywowanie do realizacji przyjętych zadań,
 • współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz rodziny,
 • realizacja określonych działań zgodnie z uprawnieniami i kompetencjami poszczególnych przedstawicieli grupy roboczej.

Skład grupy roboczej jest zmienny, tzn. że na każdym etapie prac grupy roboczej może być uzupełniany lub zmieniany ze względu na indywidualne potrzeby rodziny. Obligatoryjnie w skład grupy roboczej zawsze wchodzi pracownik socjalny i dzielnicowy, ponieważ te służby zawsze są właściwe do podejmowania działań interwencyjnych w przypadku występowania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele innych podmiotów muszą wejść w skład grupy roboczej w sytuacji, w której ich obecność jest uzasadniona ze względu na dobro i interes rodziny min. pedagog szkolny, asystent rodziny, członek GKRPA, psycholog czy kurator społeczny.

Członkowie grupy roboczej spotykają się z osobami doświadczającymi przemocy i z osobami stosującymi przemoc, w celu zdiagnozowania sytuacji i stworzenia indywidualnego planu pomocy rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny przetwarza dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

W roku 2019 r. wszczęto 53 procedury „Niebieska Karta”, w tym rozpoczętych sporządzeniem Niebieskiej Karty druk A przez przedstawicieli:

•         Policja- 43

•         Ośrodek Pomocy Społecznej- 7

•         Oświata- 2

•         Ochrona Zdrowia- 1

Zgodnie ze sprawozdaniem resortowym za rok 2019:

 • sporządzono „Niebieskich Kart” druk C przez Grupę Roboczą – 29
 • sporządzono „Niebieskich Kart” druk D przez Grupę Roboczą – 11
 • powołano 53 grupy robocze
 • odbyło się 146 spotkań grup roboczych
 • zakończono 60 procedur „Niebieskiej Karty” w tym:

– 32 na skutek zakończenia przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy

– 28 z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny