Strona WWW poświęcona nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwu obywatelskiemu:

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=28196

Lista jednostek nieodpłatego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu:

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=36015

Całość w dokumencie (*doc) —-> KLIK

W dniach 22-23 stycznia w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).

Gmina Tłuszcz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217)

ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

w celu wspólnej realizacji projektu pt. „ Przystanek Szansa” przygotowywanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Nabór pozakonkursowy

SZCZEGÓŁY NABORU (*PDF)

Uwaga zmiany!

Od 01 stycznia 2019 roku weszła możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny dla Rodziców, którzy mieli na swoim utrzymaniu minimum trójkę dzieci.

O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się Rodziny wielodzietne, które w rozumieniu ustawy to rodzina z co najmniej trójką dzieci :

  • w wieku do 18 roku życia,
  • w wieku do 25 roku życia, w przypadku dzieci kontynuujących naukę w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznym stopniu niepełnosprawnościWażne jest, aby w dniu składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała przysługiwała żadnemu z jej członków.

Jeśli Rodzice w chwili składania wniosku mieli na swoim utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci ale nie spełniają one ww warunków karta przysługuje tylko rodzicom.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1.01.2018 r Karta Dużej rodziny dostępna jest w dwóch formach:

  • tradycyjnej (tj. plastikowej)
  • elektronicznej (tj. aplikacja mobilna na urządzeniach np. telefon)

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów i wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje o możliwości przystąpienia do programu Karty Dużej Rodziny, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2015 r, Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863). Do programu mogą przyłączyć się przedsiębiorcy i zaproponować rodzinom wielodzietnym dostęp do towarów, usług i innych form działalności na preferencyjnych warunkach.      Głównym celem wprowadzonych uregulowań jest obniżenie kosztów codziennego życia rodzin wielodzietnych, ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oraz instytucji kultury, a także zwiększenie możliwości korzystania ich członkom z aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Korzyści płynące dla przedsiębiorcy, który przyłącza się do idei to:

  • możliwość pozyskania nowych klientów,

  • promocja firmy poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku,

  • zwiększenie rozpoznawalności oferowanych produktów i usług,

  • zwiększenie zaufania klientów poprzez współpracę z instytucjami państwowymi,

  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zainteresowane Firmy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres duzarodzina@mazowieckie.pl. Formularz można pobrać ze strony www.mazowieckie.pl i www.rodzina.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod nr tel. 22 695-71-17, 22 695-71-15 lub 22 695-71-10.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny