1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym w OPS min. 3 miesiące,
 7. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze znajomością systemów operacyjnych, znajomość SQL, środowiska Windows, umiejętność nadzoru nad bazą danych, znajomość systemów dziedzinowych stosowanych w pomocy społecznej (np. POMOST).
 8. umiejętności zawodowe: znajomość obsługi sieci komputerowych, znajomość SQL, Open Office (Writer, Calc), MS Office, NW 6.5, WINDOWS w tym Windows serwer, Gratyfikant, Płatnik, Finanse DJJ.
 9. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
  Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w formie gotówkowej, że w MARCU 2016r wypłaty te będą dokonywane w BANKU PKO BP S.A. w Tłuszczu ul. Kościuszki 1 (budynek pawilonu handlowego)

w terminach :

 • świadczenia rodzinne wypłacane będą od 22 do 31 marca
 • fundusz alimentacyjny – 25 marca (jeden dzień)

 

Kasa Banku dla wypłaty w/w świadczeń będzie czynna w godzinach 9.00-15.00

Jednocześnie zachęcamy osoby odbierające świadczenia w formie gotówkowej do podawania nr rachunków bankowych do przekazywania przyznanych świadczeń. Ta forma realizacji świadczeń znacznie ułatwi ich odbiór.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 26  ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.  W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” w gminie Tłuszcz realizowane będzie
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” będzie

można składać od 1 kwietnia 2016r   w nowej siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu tj. w budynku NZOZ BIOS ul. Powstańców 27 (wejście po dawnym pogotowiu ratunkowym)
Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Czytaj dalej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu poszukuje osób na staż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych na stanowisko referent. Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich CV w pok. 26 lub 23 w terminie do dnia 25 lutego 2016 r.

Kandydat na staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna oraz spełniać wymagania niezbędne do skierowania na staż w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny