Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w wieku 3-18 lat. Leczenie uzdrowiskowe jest w całości refundowane przez NFZ, trwa 27 dni, dzieci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną i wychowawczą, zabiegi oraz możliwość nauki w szkole podstawowej i gimnazjum.

Rodzic ma możliwość towarzyszenia dziecku w pobycie odpłatnie ( zakwaterowanie i wyżywienie koszt ok. 1000 zł).

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „ Punkt dla Rodziny” przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddzialanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Treść ogłoszenia.pdf

Zoom in Regular Zoom out
Miodzio wioska w Tłuszczu

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Karta dużej rodziny