wypłata w/w świadczeń w oddziałach banku będzie realizowana

od 25 do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

Osoby mające wypłaty na osobiste rachunki bankowe pozostają bez zmiany.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy OPS w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych.

+ 100% - zoom_eye
Miodzio wioska w Tłuszczu
takrodzina.pl
Karta dużej rodziny