Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że dzięki nawiązaniu współpracy między Bankiem Żywności w Siedlcach a Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” w okresie: 05.02.2021-12.02.2021 w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wydana została żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.

Łączna liczba wydanych paczek wyniosła 300 szt.

Łączna wartość otrzymanej żywności wyniosła 23 380,86 zł.  

Serdeczne podziękowania za pomoc w rozładunku otrzymanej żywności kierujemy do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tłuszczu oraz pracowników porządkowym Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

 

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
zasięg działania punktu: gminy Jadów, Strachówka, Tłuszcz


prowadzący Punkt: Fundacja Spektrum z Wołomina
siedziba Punktu: Tłuszcz, ul. Powstańców 7
telefon: 535 972 001 w godzinach pracy dyspozytora
email: biuro@fundacjaspektrum.pl
strona www: www.fundacjaspektrum.pl

Dyspozytor pełni dyżur:
poniedziałek   13.00 – 19.00
wtorek              8.00 –  14 .00
środa                 9.00 – 15.00
czwartek           8.00 – 14.00
piątek                9.00 – 15.00

Zakres oferowanych usług:
• poradnictwo pedagoga
• poradnictwo psychologa
• poradnictwo seksuologa
• poradnictwo socjalne

Zasady przyjęcia:
Telefon bądź e-mail z określeniem problemu lub wskazaniem specjalisty.
Zasady dojazdu do klienta:
Należy podać informację o problemie i przyczynie braku możliwości dojazdu do punktu poradnictwa rodzinnego oraz podać dokładny adres, numeru telefonu oraz wskazać specjalistę, który ma się udać do uczestnika projektu.


DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
W czasie trwania epidemii wszystkie wizyty do specjalistów umawiane są telefonicznie w godzinach pracy dyspozytora. Istnieje możliwość spotkań w punkcie lub on line. W przypadku kwarantanny istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub on line (Skype lub
WhatsApp).

Szczegółowe informacje:

Informacja Starosty

Punkty specjalistycznego poradnictwa 2021

Czym jest „dopłata do czynszu”?

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które należy uwzględnić w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic -15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest, aby:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty  w 2019 r.

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r. ) oraz

3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Ważne!

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu),

3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku, gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.


Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty.

O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy na podstawie art. 15zzzic. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu złoży osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

500+ Informacja dla rodziców dzieci do 18 roku życia.
Zbliża się koniec okresu świadczeniowego, na który są ustalone świadczenia wychowawcze (500+) . Jest to 31 maja 2021.
Kolejny okres świadczeniowy programu będzie trwał od 1 czerwca 2021r do 31 maja 2022r.  Aby więc otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021r, trzeba złożyć wniosek. Są na to dwa sposoby.
od 1 lutego 2021 r. – przyjmujemy wnioski składane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma usług elektronicznych ZUS, portal Emp@tia)
od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu lub za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o Państwa i Nasze bezpieczeństwo zachęcamy i prosimy o składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń drogą elektroniczną już od 1 lutego 2021. We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej, na który otrzymacie Państwo informację o przyznaniu świadczenia.  

Więcej danych : www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny