Aktualności

Rodzicu!

Jeśli czujesz się bezradny, zmęczony i nie wiesz jak postępować ze swoim dzieckiem

Nie wiesz jak stawiać mu granice i często zastanawiasz się czemu twoje metody wychowawcze  nie działają

Obserwujesz pewne zachowania, które budzą niepokój i zastanawiasz się w jaki sposób reagować

To te WARSZTATY UMIEJETNOŚCI WYCHOWAWCZYCH SĄ DLA CIEBIE

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wychowawczym z uwzględnieniem takich tematów jak: emocje rodziców i dzieci, stawianie granic, rola rodzica w wychowaniu dzieci, ryzykowne zachowania – niepokojące sygnały jak je rozpoznawać, co robić i jak rozmawiać o uzależnieniach, depresji, zachowaniach suicydalnych i presuicydalnych, zaburzeniach osobowości.

Termin: I spotkanie 24 maja (piątek) godz.: 16.00-20.30

            II spotkanie 31 maja (piątek) godz.: 16.00-20.30

           III spotkanie 07 czerwca (piątek) godz.: 16.00-20.30

           IV spotkanie 21 czerwca (piątek) godz.: 16.00 do 18.30 (dzieci i rodzice)

Miejsce: Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu ul. Kościuszki 7

Osoba prowadząca: Izabela Owczaruk – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, trenerka grup psychoedukacyjnych. Współzałożycielka i Wice Prezes Fundacji „Korale”. Autorka programu i poradnika ODZYSKAĆ DZIECKO

Kontakt do organizatora: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 690-112-997

p. Emilia Groszyk

Liczba miejsc ograniczona

Aby uzyskać zaświadczenie z ukończenia szkolenia konieczna jest 100% obecność.   

Zadanie finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu

Informujemy, iż od marca 2024 roku Gmina Tłuszcz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje program resortowy Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi: 28 305,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 28 305,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia  i osiągnięcia celu Programu.

Informujemy, że usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek od 8 do 16, wtorek od 8.00 do 18.00, piątek od 8.00 do 14.00).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu  przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

   Program zapewnienia dostępność do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

   Stanowi elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu, może również samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego,

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 Więcej informacji :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 ,

telefon: (29) 642 99 28

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny