Fundusz alimentacyjny

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna (w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności).

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba uprawniona do alimentów oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok, ugoda sądowa) pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
– do ukończenia 18 roku życia
– do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej- bezterminowo w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;

– zawarła związek małżeński.

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymywanych świadczeń z tego funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej jednak niż 500 zł.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie tracą prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Za każde przekroczenie progu dochodowego na osobę w rodzinie o 1,00 zł, kwota świadczenia przysługującemu osobie uprawnionej jest pomniejszana o 1,00 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie będzie niższa niż 100 zł.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, obowiązana jest do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.

Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy  od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z dokumentacją, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego, do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Okres świadczeniowy na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenia o zmianach mających wpływ na prawo do tych świadczeń może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu. W przypadku braku spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Link do pobrania wniosków – wnioski

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny