OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

    przystąpił do realizacji zadania pn:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

 

wartość dofinansowania – 386 541,75 zł

całkowita wartość zadania – 386 541,75 zł

 

Jeśli :

– jesteś osobą niepełnosprawną, masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( albo orzeczenie równoważne) lub dziecko ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby oraz potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach i funkcjonowaniu społecznym

 

– posiadasz kwalifikacje do pełnienia funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego lub udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Zgłoś się do nas i weź udział w programie !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

29 777 52 90

osrodek@ops.tluszcz.pl

www.opstluszcz.pl

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

 

W szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Przewidywana liczba uczestników Programu na terenie Gminy Tłuszcz to 25 osób, w tym:

 

 • 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 19 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w terminie od dnia 6 maja 2021 r. 

Nabór będzie otwarty do momentu zapewnienia limitu uczestników,  a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

O zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników spełniających założenia Programu.

 

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie:

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, – pobierz

– Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności,

Oświadczenia uczestnika Programu/opiekuna prawnego, – pobierz

 

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, w godzinach urzędowania (poniedziałek , środa, czwartek od 8 do 16, wtorek od 8.00 do 18.00, piątek od 8.00 do 14.00).

 

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

 

Jednocześnie informujemy, że poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1.  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 

1)Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

W przypadku gdy usługa asystenta jest świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 

Karta zgłoszenia asystenta do Programu – pobierz

 

Informacje dotyczące programu i uczestnictwa w nim można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu

29 777 52 90

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów również prosimy o kontakt.

 

Pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.

 

Pliki do pobrania:

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”               –  edycja 2021 w Gminie Tłuszcz

 

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Oświadczenia uczestnika Programu/opiekuna prawnego

 

Karta zgłoszenia asystenta do Programu

 

– Karta rozliczenia usług do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – uczestnik

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – asystent

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny