Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców terenu gminy Tłuszcz. Cele i zasady przyznawania pomocy określone są w ustawie  o pomocy społecznej .
Mieszkańcy zamieszkujący teren gminy Tłuszcz znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne zasoby mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie uzyskają wsparcie i niezbędną pomoc.
Celem pomocy jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych z wykorzystaniem ich możliwości , kompetencji i zasobów własnych. Ośrodek Pomocy Społecznej  w swoich działaniach wspiera jednostki i rodziny w zaspokojeniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych i powrotu do samodzielności poprzez integrację ze środowiskiem.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • alkoholizmu i narkomanii
 • zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Osoby ubiegające się o pomoc zobowiązane są do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Pracownik socjalny świadczy pomoc na rzecz rodziny poprzez zastosowanie własnej wiedzy, instrumentów wsparcia dostępnych w środowisku klienta oraz instytucji pomocniczych. Plan pomocowy wymaga zaangażowania i współudziału klienta pomocy społecznej. Brak  współpracy może wiązać się z odmową przyznania świadczeń.
Istotnym instrumentem postępowania w sprawie o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.  Klient zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi wszelkich niezbędnych informacji na temat sytuacji rodzinnej, majątkowej, zdrowotnej pozwalających na ustalenie prawa do świadczeń pomocy społecznej. Informacje przekazane podczas wywiadu objęte są tajemnicą służbową pracownika socjalnego i wykorzystywane jedynie do celów pomocy społecznej.

Pracownik socjalny jest funkcjonariuszem publicznym objętym ochroną prawną. Naruszenie nietykalności osobistej oraz znieważenie może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej. Działalność zawodowa pracownika socjalnego obejmuje prowadzenie poradnictwa socjalnego, udzielania pomocy finansowej i rzeczowej, realizacji indywidualnych planów pracy z rodziną,  współpracy z innymi instytucjami pomocowymi w obrębie gminy, powiatu i województwa. Pracownik socjalny jest uprawniony prowadzenia działań interwencyjnych w środowisku mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i ofiar przemocy domowej.
Wszelkie działania podejmowane przez pracowników socjalnych w środowisku lokalnym mają na celu integrację społeczności , edukację i określane są mianem metody Organizowania Społeczności Lokalnej. Pracownicy w swojej służbie kierują się etyką zawodową, wrażliwością osobistą i troską o dobro wszystkich potrzebujących.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny