„Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Tłuszcz

„Bon Żłobkowy” jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w wysokości 400 zł miesięcznie  i przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Osoby uprawnione do świadczenia

Świadczenie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Świadczenie przysługuje, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:
 • zamieszkują i są zameldowani na terenie Gminy Tłuszcz,
 • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • dokonali rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia,
 • nie korzystają z urlopu wychowawczego;
 • przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych  ( tj. 674 zł x 300% = 2 022,00 zł. )
 • została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką.

Świadczenie przysługuje także, jeżeli jedno z rodziców lub oboje nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

 • kontynuowania nauki w systemie dziennym;
 • udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty;
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Świadczenie nie przysługuje:

 • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem;
 • matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, którzy na dzień złożenia wniosku nie pozostają w zatrudnieniu i nie wykonują innej pracy zarobkowej, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w § 7 załącznika do uchwały Nr XXVIIN.429.2023 Rady Miejskiej z dnia 14 marca 2023 r.

Jakie dokumenty należy załączyć?

1)zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekuna prawnego albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica;
2) zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne dochodu za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekuna prawnego albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica;
3) oświadczenie o niedokonaniu rozliczenia podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia z powodu nieuzyskiwania dochodów lub przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
4) kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna lub z dziennym opiekunem bądź niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności.

UWAGA! W przypadku zatrudnienia niani należy dostarczyć także kopie dokumentów potwierdzających odprowadzenie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS- zgodnie  z art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, których oryginały wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;

5) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej – opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz oświadczenie   o niekorzystaniu przez te osoby z urlopu wychowawczego;
5) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia;
b) zaświadczenie z US o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku   i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny – dotyczy członków rodziny rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub przepisów    o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ;

c) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
d) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
e) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugodzie zawartej przed mediatorem – zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia;
6) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie – dotyczy przypadku, gdy rodzice nie są zatrudnieni z powodu kontynuowania nauki w systemie dziennym;
7) zaświadczenie podmiotu organizującego staż lub szkolenie potwierdzające okres uczestnictwa – dotyczy przypadku udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty;

8) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – odpowiednio:
a) prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji;
b) odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, a w przypadku, gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
c) w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego;
9) w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami,   o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.    o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
11) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
12) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
13) odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
17) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia organu o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
18) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków.

Na jaki okres jest przyznawany bon?

Prawo do świadczenia ustala się na rok szkolny z zastrzeżeniem:
– jeżeli umowa o objęcie dziecka opieką jest zawarta na okres krótszy niż do końca roku
szkolnego, prawo do świadczenia ustala się na okres, na jaki została zawarta umowa o objęcie opieką;
– w przypadku posiadania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na okres krótszy niż rok
szkolny świadczenie przysługuje do końca miesiąca posiadania zatrudnienia lub wykonywania   innej pracy zarobkowej;
– w przypadku osób nie posiadających zatrudnienia lub nie wykonujących innej pracy
zarobkowej, świadczenie przysługuje do końca miesiąca spełniania warunków, jednak nie dłużej niż na rok szkolny.

W jaki sposób będzie wypłacane świadczenie „ Bon Żłobkowy” ?

Świadczenie wypłaca się w okresach miesięcznych na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do końca miesiąca za który jest wypłacane. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata w przypadku wniosku złożonego w lipcu następuje   w terminie do dnia 30 września, w sierpniu następuje w terminie do dnia 31 października.
Świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku chyba, że prawo    do świadczenia powstało później.

Kwotę świadczenia przysługującego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży    się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „BON ŻŁOBKOWY” za rok szkolny 2022/2023  są przyjmowane od dnia 1 kwietnia, a w kolejnych latach od dnia 1 lipca.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej    w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, Dział Usług ( wejście od strony Wydziału Komunikacji ).

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny