Karta TAKrodzinapl to program skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym wielodzietnych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz przy czym za rodzinę wielodzietną rozumie się rodziców lub jednego z rodziców, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończy 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcje rodziny zastępczej.

Na podstawie przyjętej uchwały nr XXXIII.437.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 r. oraz uchwały zmieniającej nr II.25.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 r. Gmina Tłuszcz przystąpiła do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Oznacza to szereg ulg dla rodzin wielodzietnych. Najważniejsze wsparcie to: przyznawanie członkom Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania na terenie gminy Tłuszcz, zwrotu 50% kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresiepublicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego. Zakup biletu oraz przedstawienie Gminie Tłuszcz dokumentów zwrotu części kosztów zakupu przez osoby uprawnione do otrzymania zwrotu powinno nastąpić w okresie obowiązywania uchwały.

Kolejną ulgą są dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tłuszcz na trzecie i każde następne dziecko w Rodzinie Wielodzietnej, na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Tłuszczu.

Następna ulga to zwolnienie z opłat za korzystanie z kina prowadzonego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu dla członków Rodzin Wielodzietnych mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tłuszcz.

Warunkiem ubiegania się o w/w ulgi jest posiadanie ważnej Powiatowej Karty Rodziny.

Wniosek o przyznanie kartytutaj + zdjęcia w wersji elektronicznej każdego członka rodziny

Wniosek o przyznanie ulgi na dojazdy– tutaj (dostępny wkrótce)

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w godzinach pracy jednostki w pok. nr 21 ( dziennik).

http://takrodzina.pl/

Warunkiem ubiegania się o w/w ulgi jest posiadanie ważnej Powiatowej Karty Rodziny. Karty będą wydawane  po podpisaniu przez Gminę Tłuszcz porozumienia z Powiatem Wołomińskim.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny