TAKrodzina

Gmina Tłuszcz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 2015 roku we współpracy z Powiatem Wołomińskim realizuje Program „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”.
Z programu mogą skorzystać rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej 3 dzieci do 25 r.ż. kontynuujących naukę), po przedłożeniu niezbędnych dokumentów w siedzibie Ośrodka.
Rodziny posiadające Kartę mogą ubiegać się o:      
– zwrotu 50% kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego.         
– zwolnienie z odpłatności w całości za niektóre zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.         
W celu uzyskania informacji na temat Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.    
Sprawę prowadzi: Ewelina Kamińska          
Telefon: 29 777-52-96          
e-mail: e.kaminska@ops.tluszcz.pl

 

Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Gminie Tłuszcz jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych oraz rodzin tworzących rodzinny dom dziecka, zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz, w których rodzice lub opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) do Urzędu Skarbowego w Wołominie oraz opłacają podatki i opłaty lokalne do Gminy Tłuszcz.

Rodziną Wielodzietną jest  rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca trójkę i więcej dzieci:

–  w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o prawa oświatowego lub przepisach o szkolnictwie wyższym,

– bez względu na wiek, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Do liczby dzieci, o których mowa w zadaniu poprzednim wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcję rodziny zastępczej lub prowadzi rodzinny dom dziecka.

Na podstawie przyjętej uchwały nr XIV.236.2021 Rady Miejskiej w Tłuszczu   z dnia 15 czerwca 2021 r. Gmina Tłuszcz przystąpiła do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

Wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach Programu polega na:

– przyznaniu członkom Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tłuszcz, zwrotu 50% kosztów zakupu imiennego okresowego ( tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez przedmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego. Zakup biletu oraz przedstawienie Gminie Tłuszcz dokumentów do zwrotu części kosztów zakupu przez osoby uprawnione do otrzymania zwrotu powinno nastąpić w okresie obowiązywania niniejszej uchwały;

– zwolnieniu  członków Rodzin Wielodzietnych z odpłatności w całości za zajęcia prowadzenie w ramach sekcji i kół w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (zajęcia teatralne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, fitness, kodowanie, zajęcia sportowe- piłka nożna).  

Warunkiem ubiegania się o w/w ulgi jest posiadanie ważnej Powiatowej Karty Rodziny.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w godzinach pracy jednostki w pok. nr 3

Wniosek o przyznanie karty – tutaj

Wniosek o przyznanie ulgi na dojazdy– tutaj 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowy klientów w OPS Tłuszcz

Do wniosku należy załączyć:

– aktualne kolorowe zdjęcia w wersji elektronicznej lub papierowej wszystkich członków rodziny uprawnionych do otrzymania Karty,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy Tłuszcz o dokonywaniu opłat lokalnych oraz opłacaniu podatku,
– zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji szkolnej, studenckiej (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,
– w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego- kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
– przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok bieżący lub poprzedni ( PIT)

– w przypadku rodziców, opiekunów z rodzin wielodzietnych, o których mowa w § 1 pkt.2, nie odprowadzających podatku, o którym mowa w § 3, składają oświadczenie o braku dochodów wymagających odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub o braku obowiązku ponoszenia opłat lokalnych.  

                                                                                                                                                              Karta wydawana jest na czas określony tj. 2 lata.

 

 

Link do uchwały gminy Tłuszcz z dnia 15 czerwca 2021

Regulamin Programu Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl w Gminie Tłuszcz

Link do strony www. Takrodzina.pl

Karta TAKrodzinapl to program skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym wielodzietnych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz przy czym za rodzinę wielodzietną rozumie się rodziców lub jednego z rodziców, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończy 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcje rodziny zastępczej. Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny