Opieka 75+

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

    przystąpił do realizacji zadania realizowanego w ramach

programu „ Opieka 75+” na rok 2021,

który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

wartość dofinansowania w 2021 r. – 59 472,00 zł

całkowita wartość zadania w 2021 r. – 118 944 zł

 

Celem  programu  jest  poprawa  dostępności  do  usług  opiekuńczych,  w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami  samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie. 

 

W ramach Programu dla osób w wieku 75 lat i więcej  spełniających warunki do udzielenia pomocy oferowane jest wsparcie w postaci świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

  1. Zapewnienia ww. osobom  wsparcia  i  pomocy  adekwatnej  do  potrzeb  i  możliwości  wynikających  z  wieku  i  stanu  zdrowia,  w  ramach  usług  opiekuńczych,  w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin  w  wypełnianiu  zadań  własnych  o  charakterze obowiązkowym

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

29 777 52 90

osrodek@ops.tluszcz.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny