Bank żywności

Informacje odnośnie wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że dzięki współpracy z organizacją partnerską o zasięgu lokalnym tj. Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „ AB OVO”

w dniach:

– 12.09.2023 (wtorek) w godz.: 11.00-13.00

– 13.09.2023 (środa) w godz.: 9.00-12.00

– 14.09.2023 (czwartek) w godz.: 9.00-12.00

w Straży Pożarnej w Jasienicy, ul. Szkolna 4, 05-240 Jasienica wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021Plus Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Informujemy, iż dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dniach:

 • 12.06.2023 (poniedziałek) godz. 9.00-12.00
 • 13.06.2023 (wtorek) godz. 9 .00-12.00
 • 14.06.2023 (środa) godz. 9.00-12-00

w magazynie mieszczącym się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu ul. Szkolna 1 w Tłuszczu.

Bardzo prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 + o zgłaszanie się po odbiór żywności.

 


Informujemy, iż rozpoczęcie dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dniach: 12.06.2023 r., 13.06.2023 r., 14.06.2023 r. w godzinach: 9.00-12.00 w magazynie mieszczącym się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem powyższego towaru o zgłaszanie się po odbiór żywności.

Jednocześnie informujemy, że Organizacja w okresie trwania POPŻ Podprogram 2021 + planuje realizować działania towarzyszące:
1. obowiązkowe – działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej.

2. sfinansowane z POPŻ – wybór tematyki warsztatów zostanie dokonany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób otrzymujących pomoc żywnościową w porozumieniu z Organizatorem działań towarzyszących. Działania realizowane przez Bank Żywności w Siedlcach na rzecz podopiecznych OPL: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemamowania ży wności.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że dzięki współpracy z organizacją partnerską o zasięgu lokalnym tj. Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „ AB OVO”

w dniach:

– 12.06.2023 (poniedziałek) w godz.: 9.00-12.00

– 13.06.2023 (wtorek) w godz.: 9.00-12.00

– 14.06.2023 (środa) w godz.: 9.00-12.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021Plus Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Wytyczne na Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM  

PODROGRAM 2021 Plus 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że trwają zapisy do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10 Dział Usług ( wejście od strony Wydziału Komunikacji ) w celu złożenia niezbędnych dokumentów (załącznik nr 5 – skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej).   

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

 

Kryterium dochodowe, które uprawnia do przyznania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus nie może przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 

 • 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: 

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, 
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, 
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ, 
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie całego kraju  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.  

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI: 

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 

 1. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób; 
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy; 
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych]. 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.  

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym: 

NAZWA ARTYKUŁU 

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ 

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) 

ILOŚĆ KG 

NA OSOBĘ 

CUKIER BIAŁY  

2,00 

MAKARON JAJECZNY   

0,5 

2,00 

MLEKO UHT  

2,00 

OLEJ RZEPAKOWY  

2,00 

POWIDŁA ŚLIWKOWE  

0,3 

0,3 

SZYNKA WIEPRZOWA  

0,3 

0,9 

 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus. 
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering). 
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej, jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych. 
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań. 
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin. 
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS: 

 • warsztaty kulinarne;  
 • warsztaty edukacji ekonomicznej; 
 • warsztaty dietetyczne; 
 • warsztaty niemarnowania żywności, 
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.  

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności. 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to: 

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa; 
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne); 
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej); 
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym; 
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne. 

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus  

 

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy


Продовольча допомога громадянам України

Aby ubiegać się o wsparcie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

Obywatele Ukrainy, przebywający na terenie Gminy Tłuszcz, którzy od dnia 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Banku Żywności.

Obywatele Ukrainy, którzy zostaną zakwalifikowani do pomocy w ramach Banku Żywności (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus) otrzymają paczki pełne różnych produktów spożywczych. Wśród nich m.in. makaron, kasza, mleko, a także artykuły mięsne, rybne i warzywne.

Aby ubiegać się o wsparcie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, tel. (29) 777-52-90

Щоб подати заяву на підтримку, необхідно звернутися до міського центру соціального захисту населення.

Громадяни України, які проживають на території ґміни Тлущ, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями в Україні, можуть звернутися за продовольчою допомогою до Продовольчого банку.

 Громадяни України, які отримають право на допомогу в рамках Продовольчого банку (Операційна програма «Продовольча допомога» 2014-2020, підпрограма 2021), отримають пакети з різноманітними продуктами харчування. Серед них макарони, крупа, молоко, а також м’ясо, риба та овочі.

Щоб подати заявку на підтримку, зверніться до Центру соціальної допомоги в Тлущі, вул. Варшавська 10 тел.(29) 777-52-90

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny