Informujemy, że od dnia 1 marca 2024 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Tłuszczu.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:
– umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości,

– poprawę jakości życia w środowisku lokalnym,

– włączenie do życia w społeczności lokalnej,

– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych,

– usługi opiekuńcze w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych
i społecznych, pomoc w czynnościach samoobsługowych

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Tłuszczu przeznaczone jest dla 20 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w tym:

– 6 osób na pobyt całodobowy (przez 7 dni w tygodniu),

– 14 osób na pobyt dzienny. Pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, zapewniony będzie dojazd do placówki.

Osoby korzystające z pobytu dziennego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sale do zajęć z opiekunami, sali rehabilitacyjnej, salonu z jadalnią, aneksu kuchennego, pokoju odpoczynku. W czasie dziennego pobytu uczestnicy będą mieli zapewnione  śniadanie i obiad. Osoby przebywające całodobowo pełne wyżywienie.  

Osoby  przebywające w Centrum będą pozostawać pod opieką opiekunów, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeutów.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych. Specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej
i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb, dając im docelowo szansę na samodzielne i niezależne życie.

Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Tłuszczu zapraszam do składania wniosków wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i wymaganymi załącznikami. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej pełnomocnik lub opiekun prawny należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub postanowienie sądu.

Wniosek wraz z załącznikami są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu
w godzinach, można też pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tłuszczu lub Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (29) 642-099-028, (29 )777-52-90


Do pobrania w załączeniu:

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny