Oferty pracy

Wymiar : 1/1 etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę (praca w zadaniowym systemie czasu pracy)

I. Wymagania obowiązkowe kandydata/tki:

1. Wykształcenie:
1) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub      
3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;    
2. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
3. Nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;        
4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego;           
5. Nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
7. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, ustawy „Za życiem”, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
2. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
3. wysoki poziom empatii i przestrzeganie etyki zawodowej;        
4. umiejętność komunikowania się z interesantami, w tym także nastawionych roszczeniowo zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;    
5. umiejętność redagowania pism urzędowych i praktycznego stosowania przepisów prawa;
6. bardzo dobra organizacja pracy oraz wysoki poziom zaangażowania;   
7. odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność i otwartość na zmiany.     
8. doświadczenie w pracy z rodziną;            
9. doświadczenie w pracy w obszarze wspierania umiejętności szkolnych lub społecznych dzieci;
10. umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym;         
11. prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;

 

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje:        
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.           
2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.      
3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.      
4. wspieranie aktywności społecznej rodzin.           
5. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w zajęciach grupowych dla rodziców.      
6. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
9.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.      
10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.           
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny.           
12. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.      
13. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.        
14. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.          
15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.        
16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.       
17. kierowanie się zasadami etyki zawodowej i zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia.   
18. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność.
19. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.        
20. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca środowiskowa na terenie Gminy Tłuszcz oraz w siedzibie i placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu, wskazanym przez rodzinę. Może także towarzyszyć rodzinie poza miejscem jej zamieszkania.        
Praca asystenta rodziny będzie wykonywania w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.            
Pracy asystenta rodziny nie wolno łączyć z pracą pracownika socjalnego w gminie zamieszkania rodziny oraz z prowadzeniem postępowań w zakresie świadczeń realizowanych przez gminę.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany przez kandydata zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;
2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;   
4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną – jeśli dokumenty te są wymagane;      
5. Podpisane własnoręcznie oświadczenia które wzór stanowi załącznik nr 2:      
• obywatelstwo polskie         
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;        
• kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;        
• nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.           
6. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Dokumenty należy złożyć do dnia 31 października 2023 r:
– osobiście dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tłuszcz- Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszcz- pokój 20 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 w zamkniętej kopercie i dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” (decyduje data wpływu do Ośrodka).        
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem/am w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.            
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w celu wykorzystania przesłanej kandydatury przez OPS na potrzeby przyszłych rekrutacji.          


VII. Informacje dodatkowe:          
1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.  
2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz które nie będą zawierały podpisanej zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.     
3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Aplikacje odrzucone nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście.  Aplikacje nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje po upływie 12 miesięcy.        
5. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).        

 

Pełne ogłoszenie i dokumenty potrzebne do aplikacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODO kandydat nabór samorządowe OPS Tłuszcz

Oświadczenie nabór

Rekrutacja – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie OPS Tłuszcz

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny