Klub Integracji Społecznej to miejsce, które stoi otworem dla tych, którzy chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą, bardziej przyjazną i taką, która wyzwoli energię do uczestnictwa w życiu społecznym.

Działalność Klubu Integracji Społecznej

w Tłuszczu

Klub Integracji Społecznej od 2011 r prowadzi działalność aktywizacyjną w ramach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Jest placówką zgłoszoną do rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody Mazowieckiego od 2013 r i funkcjonuje na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

KIS kieruje swoje działania do osób bezrobotnych , nieaktywnych zawodowo , a także wszystkich osób które z jakiś powodów znalazły się w trudnej sytuacji. Placówka udziela wsparcia nie tylko osobom będącym beneficjentami KIS , ale też ich rodzinom, pomaga odbudowywać i podtrzymywać umiejętności uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, wrócić do pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym oraz podnosić kwalifikacje zawodowe.

W KIS spotykają się osoby z podobnymi problemami, które dążą  do zmiany swojej dotychczasowej sytuacji .

Przez 10 lat swojej działalności KIS udzielił wsparcia ponad 300 osobom z terenu gminy Tłuszcz.

Doświadczenie i działalność Klubu Integracji Społecznej zostały docenione i wyróżnione 08.06.2018 r w kategorii „ Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej „ co gwarantuje skuteczność i rzetelność usług oferowanych przez ten podmiot.

Ważnym elementem efektywnego funkcjonowania Klubu jest współpraca z organizacjami i instytucjami z terenu gminy Tłuszcz w celu utrzymania interdyscyplinarności podejmowanych działań. W tym celu w sierpniu 2014 r w Sulejowie w ramach dwudniowej konferencji podpisano Pakt na Rzecz Modelu Lokalnej Współpracy będący umową partnerską na rzecz współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych w zakresie integracji i aktywizacji osób wykluczonych społecznie.

Budowanie sieci współpracy stanowi fundament dla podejmowanych w ramach KIS-u zadań. Instytucjami wspierającymi  działania placówki są : Powiatowy Urząd Pracy w Tłuszczu, Gmina Tłuszcz, organizacje pozarządowe , Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz lokalni przedsiębiorcy , Spółdzielnia Socjalna „ Pożytek” .

Od 3 lat KIS zacieśnia również współpracę ze Spółdzielnią Socjalną „ Pożytek „ która jest nowym partnerem klubu i obecnie zatrudnia 1 uczestniczkę KIS na stanowisku opiekuna dzieci w klubie dziecięcym , a w przyszłości otwiera nowe miejsca pracy dla opiekunów osób starszych , gdyż zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze ciągle wzrasta.

W  myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym uczestnikami KIS mogą być  – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym skierowane do klubu integracji społecznej przez pracownika socjalnego lub przez inne osoby zatrudnione w instytucjach pomocowych jak również osoba sama może wnioskować o uczestnictwo.

Działania :

Od 2015 roku KIS realizuje we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tłuszczu program PAI skierowany  do osób bezrobotnych , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Oferuje on wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego, doradcy zawodowego , udział w grupie samopomocowej jak również realizację prac społecznie użytecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie .

Od 2015 roku udział w programie PAI wzięło 30 uczestników.

Klub Integracji Społecznej zajmuje się również realizacją wielu projektów:

2011-Projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas realizacji projektu uczestnicy objęci wsparciem korzystali z pomieszczeń KIS podczas szkoleń, poradnictwa i realizacji indywidualnego programu wsparcia. Swoje miejsce znaleźli tu także uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej, który skierowany był do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla osób powyżej 50 roku życia odbywały się zajęcia z bukieciarstwa, obsługi komputera, masażu techniki relaksacyjnej i usprawniającej tai-chi oraz nordic- walking. Liczba uczestników – 120 osób.

Projekt „Tłuszczański KIS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2011 do 30 maja 2013. Udział w nim wzięły osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne. Fachową pomoc bezpłatnie udzielali zatrudnieni specjaliści i trenerzy. W ramach projektu prowadzone były zajęcia warsztatowe min. z komunikacji społecznej, asertywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem i przezwyciężaniem problemów życiowych, trening twórczego myślenia, naukę obierania sobie celów i sposobów ich realizacji oraz trening umiejętności poznawczych. Uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych kursach z zakresu :podstawowej obsługi komputera i Internetu, języka angielskiego , kursów zawodowych i prawa jazdy kat B. Liczba uczestników – 112 osób.

2013 -Projekt „Kobiet aktywna” -współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „ Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Grupę docelową stanowiło 10 bezrobotnych kobiet , które objęto wsparciem , psychologa, trenera pracy, doradcy zawodowego , odbywały się również zajęcia decoupage oraz kreowania wizerunku. Wszystkie panie wzięły udział w kursie komputerowym, a w ramach aktywizacji zawodowej każda z uczestniczek ukończyła wybrany przez siebie kurs z pośród: pielęgnacji terenów zieleni, finansowo-księgowego oraz opiekuna osób starszych i dzieci.. Ponadto uczestniczki zorganizowały stoisko podczas lokalnych dożynek a także wzięły udział w wizycie studyjnej do Drohiczyna. Liczba uczestników-10 osób.

2014- Projekt „ Twoja przyszłość w twoich rękach „- projekt skierowany do 10 osób długotrwale bezrobotnych (6 K i 4M ) z terenu gminy Tłuszcz ze wskazaniem na osiedle bloków komunalnych Borki. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z psychologiem , doradcą zawodowym i trenerem pracy oprócz tego prowadzone były warsztaty aktywizujące oraz przeprowadzono kursy zawodowe : kurs ogólnobudowlany dla mężczyzn i kurs opiekuna osób starszych i dzieci dla kobiet . Ponadto zakupiono materiały do przeprowadzenia prac remontowych w dwóch blokach komunalnych na osiedlu Borki.

Liczba uczestników-10 osób.

Projekt „ Kobieta aktywna II ” – jest kontynuacją skierowanego do kobiet projektu „Kobiet aktywna „. W tej edycji również zrekrutowano 10 bezrobotnych kobiet które wzięły udział w poradnictwie doradcy zawodowego, trenera pracy i psychologa, uczęszczały na zajęcia decoupage oraz ukończyły wybrany przez siebie kurs animacji zabaw dziecięcych , marketingu lub masażu rehabilitacyjnego. Ponadto uczestniczki wzięły udział w wizycie studyjnej poznając zasady działalności przedsiębiorstw społecznych. W 2015 roku zostaną skierowane do podjęcia jednej z form zatrudnienia wspieranego np. staży lub podejmą zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Liczba uczestników -10 osób.

2016 –„ Aktywność pomysł na sukces” – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  , udział wzięło 12 kobiet, zarejestrowanych w PUP, oprócz działań w ramach aktywizacji społecznej , uczestniczki wzięły udział w kursie opiekuna osób  starszych i stylizacji paznokci. Innowacyjnym elementem projektu był tzw. Ryneczek pracy, podczas którego uczestniczki prezentowały się w rozmowie z potencjalnymi pracodawcami. Podczas dwóch wizyt studyjnych zaprezentowano działalności społeczne oraz zadbano o integrację grupy. Liczba uczestników -12.

2018 – Projekt „ Razem lepiej”- realizowany we współpracy ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych  AB OVO”  którego celem była integracja i edukacja rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko w wieku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych oraz chorujących na zespół Aspergera.

W ramach projektu udział wzięło 25 uczestników , rodziców /opiekunów i ich dzieci, w ramach projektu zorganizowano:

  • 1-dniową wycieczkę
  • poradnictwo psychologiczne
  • 2 edukacyjne spotkania integracyjne z poczęstunkiem.

Liczba uczestników – 25.

Poza działalnością bieżącą w Klubie Integracji Społecznej odbywają się też :

Spotkania UTW

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

Punkt informacyjny dla mieszkańców

Poradnictwo socjalne

Zebrania organizacji pozarządowych

Spotkania grup rekonstrukcyjnych

Klub Integracji Społecznej

Warszawska 11

05-240 Tłuszcz, Tel. 29 7775290, 515926355

Godziny otwarcia :

Pn, śr, czw- 8-16

Wt-8-18

Pt-8-14

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny