Aktualności

Gmina Tłuszcz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.      
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:         
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;     
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;        
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.     
Pomoc w formie dożywiania przyznawana osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium:
– dochód netto na osobę samotnie gospodarującą – 1 552 zł           
– dochód netto na osobę w rodzinie- 1 200 zł,         
o którym mowa w art. 8 ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Osoby / rodziny, które kwalifikują się do przyznania pomocy w formie dożywiania / posiłków nie ponoszą żadnych opłat.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego 29 777 52 90
lub osobistego z pracownikami ( pokój 22) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

W związku z prowadzonymi postepowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury od dnia 1 stycznia 2023r. tzw. dodatek gazowy zawiadamiam, że nie jest możliwa jego wypłata w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie.  Wypłata nie jest możliwa w terminie jednego miesiąca z uwagi na brak środków finansowych od Wojewody Mazowieckiego na realizację w/w zadania.

Dodatek gazowy zostanie wypłacony niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na ten cel.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych zmienia lokalizację. Przenosimy się z ul. Powstańców 27 do budynku Urzędu Gminy ul. Warszawska 10. W związku z tym, w okresie od 21 do 28 lutego br. obsługa interesantów będzie niemożliwa. Zapraszamy od 1 marca br. do budynku urzędu (wejście od strony Wydziału Komunikacji pomieszczenia wcześniej zajmowane przez Zespół Placówek Oświatowych).
Za utrudnienia przepraszamy

Szanowni Państwo!

7 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 203/384/23 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizatorów „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r. Pełny tekst programu stanowi załącznik do uchwały nr 202/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.

Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu domu opieki medycznej (DOM) w formie dziennej dla osób z chorobami otępiennymi.

Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. Z programu mogą skorzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby

Dom opieki medycznej będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. Świadczenia w ramach DOM udzielane będą nieodpłatnie.

Oferentem w konkursie mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku, gdy oferent nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, musi złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Termin składania ofert: 9 lutego 2023 r. – 3 marca 2023 r.

Udział w Programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny, finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o przedmiotowym konkursie w podległych Państwu jednostkach.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania znajdują się na stronie https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizatorow-programu-wsparcia-domow-opieki-medycznej.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny