Aktualności

W związku z realizacją ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH  przyjmowane będą: od 01 grudnia 2022 do 01 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w pokoju numer 20.

!!! WAŻNE !!!

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku do źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LPG i inny rodzaj biosamy), o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Stryjkach

Wymiar czasu pracy – 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku  ( 12.00-17.00)

Termin składania aplikacji: 02.12. 2022 r. do godz. 12.00

Sposób składania aplikacji: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, pok. nr 20 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta na stanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Stryjkach” pod ten sam adres.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,

 1. b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

(Zgodnie z Art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm)

 

Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

 1. a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 2. b) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczych z dziećmi w tym zajęć świetlicowych świetlicowych.
 2. Organizacja dzieciom uczęszczającym do placówki czasu wolnego poprzez zabawy i rozwój zainteresowań.
 3. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i przygotowaniu posiłku.
 4. Organizowanie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem.
 5. Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Udział w szkoleniach wewnętrznych, spotkaniach sprawozdawczo – programowych.
 7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 8. Sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności placówki wsparcia dziennego
 9. Współorganizowanie z bezpośrednim przełożonym imprez okolicznościowych dla uczestników świetlicy (np. festyny, wycieczki).
 10. Odpowiedzialność za sprzęty znajdujące się w pomieszczeniach świetlicowych.
 11. Zachowanie tajemnicy służbowej.
 12. Wykonywanie innych poleceń Kierownika OPS w Tłuszczu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami i zakresem pracy w świetlicy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. a) list motywacyjny,
 2. b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),
 5. e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 1. f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. g) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 3. h) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu wynosił co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rozmowie kwalifikacyjnej znalazły się w gronie najlepszych kandydatów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu  jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Z osobami które złożą oferty będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Tłuszczu
Joanna Jędrasik

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że w dniach:

 • 13.10.2022 (czwartek) w godz.: 9.00-10.00
 • 14.10.2022 (piątek) w godz.: 9.00-10.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wydawana będzie dodatkowa transza żywności dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Program operacyjny pomoc żywnościowa
Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny