Zamówienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10; 05-240 Tłuszcz.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu w szczególności z art. ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawą o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) w celu związanym przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego trybie zapytania ofertowego.
  4. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucje kontrolujące pracę OPS, Urząd Skarbowy).
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) do celów archiwizacji.
  6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu. Konsekwencją niepodania określonych danych powoduje brak możliwości udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty.
  7. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania poprawiania za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.
  8. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny