Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tłuszcz funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. ZI realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tłuszcz. Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinach. Co więcej, Zespół podejmuje działania i inicjuje interwencje w środowiskach zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Jego zadaniem jest również rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. ZI realizuje swoje zadania za pomocą procedury „Niebieska Karta”, powołując przy tym grupę roboczą. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

photo

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).
Głównym celem ZI jest podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez:

• zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym,
• wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji,
• zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje,
• poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania, poprzez:

• diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Tłuszcz,
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
• tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny