Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES)1, to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”

Zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup:

 • przedsiębiorstw społecznych;
 • podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej;
 • podmiotów działających w sferze pożytku publicznego – organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
 • podmiotów sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  • zakłady aktywności zawodowej;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
  • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

W naszej gminie działają:

Klub integracji społecznej

Klub Integracji Społecznej to miejsce, które stoi otworem dla tych, którzy chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą, bardziej przyjazną i taką, która wyzwoli energię do uczestnictwa w życiu społecznym.

Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu mieści się przy ul. Warszawskiej 2, jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka Pomocy Społecznej i został powołany w 2011 roku zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Katarzyny Rostek . Osobą odpowiedzialną z funkcjonowanie Klubu jest Koordynator KIS – Marta Jabłecka. Klub funkcjonuje w godzinach pracy Ośrodka , a udostępnione pomieszczania w ramach KIS stanowią zaplecze szkoleniowe oraz doradcze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem KIS jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych , wspieranie aktywności obywatelskiej i samopomocowej oraz wolontariatu . Budynek znajduje się w bezpośredniej bliskości OPS w Tłuszczu co znacznie ułatwia realizację programów pomocowych dla osób korzystających ze świadczeń OPS ale również stanowi miejsce dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą włączyć się w działalność społeczną.

KIS współpracuje z Urzędem Miejskim w Tłuszczu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie , Filia w Tłuszczu, Zakładem Gospodarki Komunalnej , Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

Poza działalnością związaną z aktywizacją społeczną i zawodową KIS jest miejscem spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,organizacji pozarządowych, posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, pełni rolę punktu informacyjnego dla mieszkańców.

Klub Integracji Społecznej zajmuje się również realizacją wielu projektów:

2011

Projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas realizacji projektu beneficjenci objęci wsparciem korzystali z pomieszczeń KIS podczas szkoleń, poradnictwa i realizacji indywidualnego programu wsparcia. Swoje miejsce znaleźli tu także uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej, który skierowany był do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla osób powyżej 50 roku życia odbywały się zajęcia z bukieciarstwa, obsługi komputera, masażu techniki relaksacyjnej i usprawniającej tai-chi oraz nordic-walking .

Projekt „Tłuszczański KIS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Realizacja projektu zaplanowana była w okresie od 1 czerwca 2011 do 30 maja 2013. Projekt „Tłuszczański KIS” skierowany był do 90 mieszkańców gminy Tłuszcz głównie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Fachową pomoc bezpłatnie udzielali zatrudnieni specjaliści i trenerzy. W ramach projektu prowadzone były zajęcia warsztatowe min. z komunikacji społecznej, asertywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem i przezwyciężaniem problemów życiowych, trening twórczego myślenia, naukę obierania sobie celów i sposobów ich realizacji oraz trening umiejętności poznawczych. Uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych kursach z zakresu :podstawowej obsługi komputera i Internetu,języka angielskiego , kursów zawodowych i prawa jazdy kat B.

2013

Projekt Kobiet aktywna -współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „ Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Grupę docelową stanowiło 10 bezrobotnych kobiet , które objęto wsparciem , psychologa, trenera pracy, doradcy zawodowego , odbywały się również zajęcia decoupage oraz kreowania wizerunku. Wszystkie panie wzięły udział w kursie komputerowym, a w ramach aktywizacji zawodowej każda z uczestniczek ukończyła wybrany przez siebie kurs z pośród: pielęgnacji terenów zieleni, finansowo-księgowego oraz opiekuna osób starszych i dzieci.. Ponadto uczestniczki zorganizowały stoisko podczas lokalnych dożynek a także wzięły udział w wizycie studyjnej do Drohiczyna.

W 2014 roku w ramach projektu prowadzono aktywnie część związaną z zatrudnieniem uczestniczek co przyniosło wymierne rezultaty w postaci podjęcia pracy przez 9 osób.

2014

Projekt „ Twoja przyszłość w twoich rękach „- projekt skierowany do 10 osób długotrwale bezrobotnych (6 K i 4M ) z terenu gminy Tłuszcz ze wskazaniem na osiedle bloków komunalnych Borki. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z psychologiem , doradcą zawodowym i trenerem pracy oprócz tego prowadzone były warsztaty aktywizujące oraz przeprowadzono kursy zawodowe : kurs ogólnobudowlany dla mężczyzn i kurs opiekuna osób starszych i dzieci dla kobiet . Ponadto zakupiono materiały do przeprowadzenia prac remontowych w dwóch blokach komunalnych na osiedlu Borki. W 2015 roku projekt przewiduje skierowanie osób uczestniczących do wykonywania prac społecznie użytecznych lub staży.

Projekt „ Kobieta aktywna II ” – jest kontynuacją skierowanego do kobiet projektu „Kobiet aktywna „. W tej edycji również zrekrutowano 10 bezrobotnych kobiet które wzięły udział w poradnictwie doradcy zawodowego, trenera pracy i psychologa, uczęszczały na zajęcia decoupage oraz ukończyły wybrany przez siebie kurs animacji zabaw dziecięcych , marketingu lub masażu rehabilitacyjnego. Ponadto uczestniczki wzięły udział w wizycie studyjnej poznając zasady działalności przedsiębiorstw społecznych. W 2015 roku zostaną skierowane do podjęcia jednej z form zatrudnienia wspieranego np. staży lub podejmą zatrudnienie na otwartym rynku pracy,

Klub Integracji Społecznej
ul. Warszawska 2
05-240 Tłuszcz
Tel. 515926355
Koordynator KIS – Marta Jabłecka

Spółdzielnia socjalna:

Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” została powołana 11.04.2017r. przez Powiat Wołomiński i Gminę Tłuszcz, z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Pani Katarzyny Rostek.
Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne w powiecie wołomińskim. Misją spółdzielni jest świadczenie wysokiej jakości usług opiekuńczych i porządkowych oraz zapewnienie należytej opieki dzieciom przebywającym w żłobku.
Dla nas najważniejsze jest dobro i zadowolenie klienta, zarówno instytucjonalnego jak i prywatnego a także stworzenie jak największej liczby miejsc pracy dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Tłuszcz i Powiatu Wołomińskiego.

Zarząd Spółdzielni
Prezes Zarządu – Ewelina Gzowska
Członek Zarządu – Krzysztof Mikulski

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny