1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593);
  4. Uchwała nr XXVII.331.2013 Rady Miejskiej w Gminie Tłuszcz z dnia 17.12.2013 roku w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  5. Uchwała nr XXVII.332.2013 Rady Miejskiej w Gminie Tłuszcz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016;
  6. Zarządzenie Nr 0050.64.2017  Burmistrza Tłuszcza z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.147.2011 z dnia 28 września 2011r. Burmistrza Tłuszcza w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  7. Rozporządzenie z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

W skład takiego zespołu wchodzą powołani przez Burmistrza Tłuszcza przedstawiciele instytucji i organizacji wymienionych w art. 9a ust. 3 do 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o porozumienie z instytucjami delegującymi członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracami kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków. Posiedzenia odbywają się
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

         Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin , w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Skład zespołów roboczych jest zmienny i zależny od skali problemu rodziny, której dotyczy pomoc. Posiedzenia zespołów roboczych w celu opracowania planu pomocy danej rodzinie i wykonania go, może zwołać każdy członek grupy roboczej w porozumieniu
z koordynatorem zespołów roboczych. Przewodniczącym danego zespołu roboczego jest osoba, która zwołuje posiedzenie. Z posiedzeń zespołów roboczych sporządza się protokoły, które wraz z listami obecności stanowią dokumentację jego pracy.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz grupach roboczych.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny