Gmina Tłuszcz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217)

ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

w celu wspólnej realizacji projektu pt. „ Przystanek Szansa” przygotowywanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Nabór pozakonkursowy

SZCZEGÓŁY NABORU (*PDF)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny