Informujemy, że od dnia 20 września 2022 r. można składać w wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych na: pellet drzewny, olej opałowy, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe.
Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w budynku  Urzędu  Miejskiego ul. Warszawska 10 w pokoju nr 3.

Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które do dnia 11 sierpnia 2022r. dokonały prawidłowego wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków albo po tym dniu 

– w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się na piśmie osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek dostępny jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny