Gmina Tłuszcz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.      
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:         
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;     
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;        
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.     
Pomoc w formie dożywiania przyznawana osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium:
– dochód netto na osobę samotnie gospodarującą – 1 552 zł           
– dochód netto na osobę w rodzinie- 1 200 zł,         
o którym mowa w art. 8 ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Osoby / rodziny, które kwalifikują się do przyznania pomocy w formie dożywiania / posiłków nie ponoszą żadnych opłat.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego 29 777 52 90
lub osobistego z pracownikami ( pokój 22) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny