Karta TAKrodzinapl to program skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym wielodzietnych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz przy czym za rodzinę wielodzietną rozumie się rodziców lub jednego z rodziców, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończy 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcje rodziny zastępczej. Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny