Informujemy, iż od marca 2024 roku Gmina Tłuszcz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje program resortowy Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi: 28 305,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 28 305,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

-poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia  i osiągnięcia celu Programu.

Informujemy, że usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek od 8 do 16, wtorek od 8.00 do 18.00, piątek od 8.00 do 14.00).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny