Informujemy, że od dnia 20 września 2022 r. można składać w wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych na: pellet drzewny, olej opałowy, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe.
Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w budynku  Urzędu  Miejskiego ul. Warszawska 10 w pokoju nr 3.

Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które do dnia 11 sierpnia 2022r. dokonały prawidłowego wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków albo po tym dniu 

– w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się na piśmie osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek dostępny jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

 

W związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967):

gospodarstwa domowe, które w celu ogrzewania: domu / mieszkania / lokalu wykorzystują paliwo:
* pellet drzewny,         
* drewno kawałkowe,  
* GAZ skroplony LPG – butla zewnętrza,        
* olej opałowy,
* inny rodzaj biomasy.

mogą ubiegać się o dodatek na :
* pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy w wysokości 3 000 zł,
* olej opałowy w wysokości 2 000 zł.
* drewno kawałkowe w wysokości 1 000 zł,
* GAZ skroplony LPG w wysokości 500 zł.


!!!UWAGA!!!


Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

!!!WAŻNE!!!


Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które do dnia 11 sierpnia 2022r. dokonały prawidłowego wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków albo po tym dniu

– w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

 

Jeden dodatek przysługuje na jeden adres zamieszkania bez względu na ilość gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył wniosek.  Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


Wniosek mogą złożyć gospodarstwa domowe, które NIE UBIEGAŁY SIĘ o wypłatę dodatku węglowego!

 

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z powodu wykorzystywania WYŁĄCZNIE JEDNEGO źródła ciepła.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
w pokoju nr 3

Poniedziałek, środa, czwartek- 8:15 – 15:30
Wtorek- 8:15 – 17:30
Piątek 8:15 – 13:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że w dniach:

– 30.08.2022 (wtorek) w godz.: 9.00-12.00

– 31.08.2022 (środa) w godz.: 9.00-12.00

– 01.09.2022 (czwartek) w godz.: 9.00-12.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu   wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Współfinansowanego                                                                    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny