Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,

 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 127.806,00 zł

całkowita wartość zadania – 127.806,00 zł

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 01.02.2022 r.rozpoczął realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

   Program zapewnienia dostępność do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

   Stanowi elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1)         poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2)         wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3)         uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4)         dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5)         zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1)         dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)         osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. a) o stopniu znacznym lub
 2. b) o stopniu umiarkowanym albo
 3. c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoby niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu, może również samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

 

 Więcej informacji :

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 ,

telefon:(29)7775290 wew. 30

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Pliki do pobrania :

REKRUTACJA DO PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że od 07 do 15 lutego 2022 roku  prowadzić będzie nabór dzieci i młodzieży, do  placówek wsparcia dziennego : Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu, Świetlicy Środowiskowej w Jasienicy i Świetlicy Środowiskowej w Stryjkach na okres II-VI 2022( drugi semestr roku szkolnego 2021/2022)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  placówki wsparcia dziennego  są formą pomocy w opiece i wychowaniu dziecka skierowaną w szczególności do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych .

Placówki pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą i zapewniają  między innymi pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.

 

Celem pracy realizowanej w placówce wsparcia dziennego  jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, przejawiającym zachowania problemowe, a także wspomaganie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

 

Wnioski o przyjęcie do placówek wsparcia dziennego –zgodne z załączonym wzorem należy składać osobiście do wychowawców placówek.

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji do placówek wsparcia dziennego na rok 2022.

Nowa lista uczestników placówki obowiązywać będzie od 21 lutego 2022 r.

 

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji

FORMULARZ REKRUTACYJNY Tłuszcz

FORMULARZ REKRUTACYJNY Jasienica

FORMULARZ REKRUTACYJNY Stryjki

 

Jeśli ktoś złoży wniosek do 31 stycznia br.  wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. pierwsza połowo świadczenia do 31 marca, a druga do 2 grudnia.
Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana po przyznaniu świadczenia maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Z uwagi na duże zainteresowanie dodatkiem osłonowym przypominamy, że aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2100zl dla osoby samotnie gospodarującej.

Gospodarstwa, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne, chcąc otrzymać wyższą kwotę dodatku muszą zgłosić do centralnej ewidencji budynków deklarację o używanym źródle ciepła  w  Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu ul. Warszawska 10.  
Dopiero po wpisaniu deklaracji do CEEB można ubiegać się dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości.

Dokumenty do wypełnienia dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta lub w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Powstańców 27.

Poniżej załączamy wypełniony wzór i informację na temat przetwarzania danych osobowych:

Wzór wniosku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 10.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnieniu druku wniosku.   
Wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Ustawa przewiduje  konieczność wydawania decyzji w sprawach odmownych, uchylających, zmieniających prawo, ustalających nienależne pobranie dodatku.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa  na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 poz.1)

Wnioski o dodatek osłonowy dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 10 oraz do samodzielnego pobrania ze strony   https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Więcej informacji :  https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO”  przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizowały Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany                                               z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa                                      w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 378 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej            z terenu Gminy Tłuszcz.

Wydaliśmy osobom potrzebującym łącznie:

 20, 57151 ton żywności;

1 287 paczek żywnościowych;

 

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono również warsztaty edukacyjnych oraz teleporady żywieniowo – dietetyczne w ramach działań towarzyszących.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny