Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje,
że od 17 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. kontakt telefoniczny
z Działem Świadczeń Rodzinnych będzie możliwy wyłącznie pod numerem telefonu
515 926 355

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku

Refundację podatku  VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wynosi:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do celów grzewczych musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT- u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz    (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu- Dział Świadczeń Rodzinnych lub elektronicznie np. E-PUAP lub aplikację mObywatel. Wnioski składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (termin 30 dni dotyczy każdorazowo otrzymanej faktury rozrachunkowej).

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne (faktura rozliczeniowa)
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 5. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

 Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu : (29) 642-99-23

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002687 

 

W związku z realizacją ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH  przyjmowane będą: od 01 grudnia 2022 do 01 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w pokoju numer 20.

!!! WAŻNE !!!

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku do źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LPG i inny rodzaj biosamy), o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Stryjkach

Wymiar czasu pracy – 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku  ( 12.00-17.00)

Termin składania aplikacji: 02.12. 2022 r. do godz. 12.00

Sposób składania aplikacji: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, pok. nr 20 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta na stanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Stryjkach” pod ten sam adres.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,

 1. b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

(Zgodnie z Art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm)

 

Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

 1. a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 2. b) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczych z dziećmi w tym zajęć świetlicowych świetlicowych.
 2. Organizacja dzieciom uczęszczającym do placówki czasu wolnego poprzez zabawy i rozwój zainteresowań.
 3. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i przygotowaniu posiłku.
 4. Organizowanie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem.
 5. Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Udział w szkoleniach wewnętrznych, spotkaniach sprawozdawczo – programowych.
 7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 8. Sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności placówki wsparcia dziennego
 9. Współorganizowanie z bezpośrednim przełożonym imprez okolicznościowych dla uczestników świetlicy (np. festyny, wycieczki).
 10. Odpowiedzialność za sprzęty znajdujące się w pomieszczeniach świetlicowych.
 11. Zachowanie tajemnicy służbowej.
 12. Wykonywanie innych poleceń Kierownika OPS w Tłuszczu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami i zakresem pracy w świetlicy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. a) list motywacyjny,
 2. b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),
 5. e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 1. f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. g) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 3. h) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu wynosił co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rozmowie kwalifikacyjnej znalazły się w gronie najlepszych kandydatów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu  jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Z osobami które złożą oferty będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Tłuszczu
Joanna Jędrasik

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny