Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu dzień  07 stycznia 2022 r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. „ Nowy Rok”.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w dniu

07 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu dzień  24 grudnia 2021 r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. „ Boże Narodzenie”.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny.

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,
finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
Funduszu Solidarnościowego
wartość dofinansowania – 386 541,75 zł
całkowita wartość zadania – 386 541,75 zł


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 11.05.2021 r. realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Zakończenie wsparcia przewidziane jest na dzień 31.12.2021r.
Program zapewnia dostępność do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Cele programu wpisują się w politykę społeczną państwa i dotyczą:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Usługa asystenta realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu skierowana jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które spełniają warunki posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym, jak również do niepełnosprawnych dzieci poniżej 16 roku życia.
Od maja 2021 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu wpłynęły 32 wnioski dotyczące usługi asystenta dla osób dorosłych i 1 wniosek dotyczący dziecka poniżej 16 roku życia z czego 26 zostało złożonych przez uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 6 z umiarkowanym.
Rekrutacja do programu była prowadzona w oparciu o kartę zgłoszenia i spełnienie kryteriów naboru, decydowała kolejność zgłoszeń.
Do realizacji zadania zostało zatrudnionych 23 asystentów, którzy zostali wyposażeni w zakupione w ramach programu środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący).
Każda dorosła osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do programu korzysta z 40 godzin miesięcznie bezpłatnych usług asystenckich, w przypadku dziecka jest to 30 godzin miesięcznie. Usługi te polegały przede wszystkim na :
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego.


Realizacja Programu na terenie gminy Tłuszcz przyczyni się do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych oraz wesprze ich funkcjonowanie w życiu społecznym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 ,
telefon : (29)7775290 wew. 30

 

Ciekawym rozwiązaniem istniejącym w systemie pomocy społecznej jest funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy (RDP) zapewniającym całodobową opieką dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym domem może założyć taką placówkę. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.

Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane  tak jak w przypadku domów pomocy społecznej. Mieszkaniec domu płaci za pobyt do wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej w zależności od dochodu. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, z której pochodzi skierowana osoba.

Rodzinny dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te są realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomocy. Istotne jest też to, aby odpowiednio dostosować opiekę świadczoną w domu do wymagań pensjonariuszy. W tym względzie można się także posiłkować pomocą innych osób.

Osobom przebywającym w rodzinnym domu pomocy zapewnia się, dostosowane do ich sprawności psychofizycznej, całodobowe usługi bytowe (miejsce pobytu,  wyżywienie, utrzymanie czystości) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, kontakty z otoczeniem, inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, placówki te muszą spełniać standardy mieszkalne np. pokoje mieszkalne usytuowane na parterze budynków wielokondygnacyjnych, jeżeli budynki takie nie posiadają wind, pokoje nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że: pokój jednoosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2, a pokój dwuosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę. W budynku muszą znajdować się pomieszczenia wspólnego użytkowania: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, kuchnia dostępna dla wszystkich mieszkańców domu, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, jedna łazienka dla nie więcej niż 5 osób i jedną toaletę dla nie więcej niż 4 osób, wyposażone stosownie do potrzeb osób korzystających z tych pomieszczeń)

Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Obecnie w polityce społecznej kładzie się duży nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi, a przy tym pomoc w codziennych sprawunkach to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy dużej traumy związanej nagle z zupełną zmianą sposobu życia np. z domowych warunków do warunków panujących w całodobowym domu pomocy społecznej znacznie oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy, gdzie sąsiadem są rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.

Być może na terenie gminy Tłuszcz są osoby zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie rodzinnego domu pomocy to szczególny typ aktywności zawodowej, to także pasja i oddanie dające dużo satysfakcji z realizacji wartościowych społecznie celów.

Osoby lub organizacje pożytku publicznego chcące prowadzić tego typu działalność prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu tel. 29 777 52 90

19 października 2021 roku społeczność tłuszczańskich Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście rozpoczęła nowy Rok Akademicki 2021/2022. W przepięknych wnętrzach Pałacu w Chrzęsnem w szczególny sposób wybrzmiały słowa Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru Miejskiego LUX MEA, który wykonał również kilka popularnych utworów, w tym Hymn Seniora. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wiceburmistrz Tłuszcza Waldemar Banaszek, Radni Gminy Tłuszcz – Katarzyna Sadurska, Paweł Radzio, Tomasz Siekaczyński i Włodzimierz Fydryszek, Dyrektor Biblioteki Publicznej Bogumiła Boguszewska, Dyrektor CKSiR Wioleta Roguska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Sławomir Klocek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Jędrasik oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Kułak i Agnieszka Roguska.
Zwieńczeniem uroczystości był spektakl słowno-muzyczny „Dopokąd idę…”. Utwory Cypriana Norwida recytował Jerzy Zelnik. Recytacji towarzyszyły utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu Marii Skurjat-Silva.
Licznie przybyli na tę uroczystość Studenci jednogłośnie stwierdzili, że nie można było sobie wymarzyć piękniejszego rozpoczęcia nowego roku 😊

„Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”.

Niech ta myśl pozostanie z nami na kolejne 10 miesięcy nauki!

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny