Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuję, że w dniach:

  • 13.10.2022 (czwartek) w godz.: 9.00-10.00
  • 14.10.2022 (piątek) w godz.: 9.00-10.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wydawana będzie dodatkowa transza żywności dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Informujemy, że od dnia 20 września 2022 r. można składać w wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych na: pellet drzewny, olej opałowy, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe.
Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w budynku  Urzędu  Miejskiego ul. Warszawska 10 w pokoju nr 3.

Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które do dnia 11 sierpnia 2022r. dokonały prawidłowego wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków albo po tym dniu 

– w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się na piśmie osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek dostępny jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

 

W związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967):

gospodarstwa domowe, które w celu ogrzewania: domu / mieszkania / lokalu wykorzystują paliwo:
* pellet drzewny,         
* drewno kawałkowe,  
* GAZ skroplony LPG – butla zewnętrza,        
* olej opałowy,
* inny rodzaj biomasy.

mogą ubiegać się o dodatek na :
* pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy w wysokości 3 000 zł,
* olej opałowy w wysokości 2 000 zł.
* drewno kawałkowe w wysokości 1 000 zł,
* GAZ skroplony LPG w wysokości 500 zł.


!!!UWAGA!!!


Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

!!!WAŻNE!!!


Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które do dnia 11 sierpnia 2022r. dokonały prawidłowego wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków albo po tym dniu

– w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

 

Jeden dodatek przysługuje na jeden adres zamieszkania bez względu na ilość gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył wniosek.  Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


Wniosek mogą złożyć gospodarstwa domowe, które NIE UBIEGAŁY SIĘ o wypłatę dodatku węglowego!

 

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z powodu wykorzystywania WYŁĄCZNIE JEDNEGO źródła ciepła.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
w pokoju nr 3

Poniedziałek, środa, czwartek- 8:15 – 15:30
Wtorek- 8:15 – 17:30
Piątek 8:15 – 13:30

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny