Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 10.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnieniu druku wniosku.   
Wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Ustawa przewiduje  konieczność wydawania decyzji w sprawach odmownych, uchylających, zmieniających prawo, ustalających nienależne pobranie dodatku.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa  na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 poz.1)

Wnioski o dodatek osłonowy dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 10 oraz do samodzielnego pobrania ze strony   https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Więcej informacji :  https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO”  przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizowały Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany                                               z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa                                      w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 378 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej            z terenu Gminy Tłuszcz.

Wydaliśmy osobom potrzebującym łącznie:

 20, 57151 ton żywności;

1 287 paczek żywnościowych;

 

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono również warsztaty edukacyjnych oraz teleporady żywieniowo – dietetyczne w ramach działań towarzyszących.

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu dzień  07 stycznia 2022 r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. „ Nowy Rok”.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w dniu

07 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu dzień  24 grudnia 2021 r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. „ Boże Narodzenie”.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny.

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,
finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
Funduszu Solidarnościowego
wartość dofinansowania – 386 541,75 zł
całkowita wartość zadania – 386 541,75 zł


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 11.05.2021 r. realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Zakończenie wsparcia przewidziane jest na dzień 31.12.2021r.
Program zapewnia dostępność do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Cele programu wpisują się w politykę społeczną państwa i dotyczą:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Usługa asystenta realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu skierowana jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które spełniają warunki posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym, jak również do niepełnosprawnych dzieci poniżej 16 roku życia.
Od maja 2021 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu wpłynęły 32 wnioski dotyczące usługi asystenta dla osób dorosłych i 1 wniosek dotyczący dziecka poniżej 16 roku życia z czego 26 zostało złożonych przez uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 6 z umiarkowanym.
Rekrutacja do programu była prowadzona w oparciu o kartę zgłoszenia i spełnienie kryteriów naboru, decydowała kolejność zgłoszeń.
Do realizacji zadania zostało zatrudnionych 23 asystentów, którzy zostali wyposażeni w zakupione w ramach programu środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący).
Każda dorosła osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do programu korzysta z 40 godzin miesięcznie bezpłatnych usług asystenckich, w przypadku dziecka jest to 30 godzin miesięcznie. Usługi te polegały przede wszystkim na :
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego.


Realizacja Programu na terenie gminy Tłuszcz przyczyni się do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych oraz wesprze ich funkcjonowanie w życiu społecznym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 ,
telefon : (29)7775290 wew. 30

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny