INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

26-01-2015

 

 

Czym jest Powiatowa Karta Rodziny?

14-01-2015

Karta TAKrodzinapl to program skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym wielodzietnych  rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz przy czym za rodzinę wielodzietną rozumie się rodziców lub jednego z rodziców, wychowujących trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończy 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcje rodziny zastępczej.

Na podstawie przyjętej uchwały nr XXXIII.437.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 r. oraz uchwały zmieniającej nr II.25.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 r. Gmina Tłuszcz przystąpiła do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Oznacza to szereg ulg dla rodzin wielodzietnych. Najważniejsze wsparcie to: przyznawanie członkom Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania na terenie gminy Tłuszcz, zwrotu 50% kosztów zakupu imiennego okresowego (tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresiepublicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego. Zakup biletu oraz przedstawienie Gminie Tłuszcz dokumentów zwrotu części kosztów zakupu przez osoby uprawnione do otrzymania zwrotu powinno nastąpić w okresie obowiązywania uchwały.

Kolejną ulgą są dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tłuszcz na trzecie i każde następne dziecko w Rodzinie Wielodzietnej, na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Tłuszczu.

Następna ulga to zwolnienie z opłat za korzystanie z kina prowadzonego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu dla członków Rodzin Wielodzietnych mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tłuszcz.

Warunkiem ubiegania się o w/w ulgi jest posiadanie ważnej Powiatowej Karty Rodziny.

Wniosek o przyznanie kartytutaj + zdjęcia w wersji elektronicznej każdego członka rodziny

Wniosek o przyznanie ulgi na dojazdy- tutaj (dostępny wkrótce)

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w godzinach pracy jednostki w pok. nr 21 ( dziennik).

http://takrodzina.pl/

Warunkiem ubiegania się o w/w ulgi jest posiadanie ważnej Powiatowej Karty Rodziny. Karty będą wydawane  po podpisaniu przez Gminę Tłuszcz porozumienia z Powiatem Wołomińskim.

 

NABÓR DO PROJEKTU „ Wyzwólmy w sobie energię!”

08-12-2014

Bez tytułu

NABÓR DO PROJEKTU „ Wyzwólmy w sobie energię!”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ogłasza nabór do projektu  „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt skierowany jest do 15 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo  mężczyzn ( w tym również niepełnosprawnych) w wieku od 18 do 64 lat zamieszkujących na terenie gminy Tłuszcz.

W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci:

- doradztwa zawodowego

- poradnictwa psychologicznego

- poradnictwa prawnego

- poradnictwa socjalnego

- kursu zawodowego: prawo jazdy kat C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kurs na koparko-ładowarki.

Nabór do projektu trwa od 08.12.2014 r. do 09.01.2015 r.

Zgłoszenia do projektu można dokonywać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 pok.22 składając ankietę rekrutacyjną.

Ogłoszenie

04-12-2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu poszukuje taniego mieszkania do wynajęcia dla 3-osobowej rodziny ( z rocznym dzieckiem ) od zaraz. Informacje przyjmujemy pod nr: 29 777 52 90 lub osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, pokój nr 22.

Zapraszamy na spektakl pt. „Oświadczyny”

04-12-2014

oswiadczyny_grudzien2014