Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje o możliwości przystąpienia do programu Karty Dużej Rodziny, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2015 r, Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863). Do programu mogą przyłączyć się przedsiębiorcy i zaproponować rodzinom wielodzietnym dostęp do towarów, usług i innych form działalności na preferencyjnych warunkach. Rodzina wielodzietna w rozumieniu ustawy to rodzina z co najmniej trójką dzieci.

     Głównym celem wprowadzonych uregulowań jest obniżenie kosztów codziennego życia rodzin wielodzietnych, ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oraz instytucji kultury, a także zwiększenie możliwości korzystania ich członkom z aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Korzyści płynące dla przedsiębiorcy, który przyłącza się do idei to:

  • możliwość pozyskania nowych klientów,
  • promocja firmy poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku,
  • zwiększenie rozpoznawalności oferowanych produktów i usług,
  • zwiększenie zaufania klientów poprzez współpracę z instytucjami państwowymi,
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zainteresowane Firmy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres duzarodzina@mazowieckie.pl. Formularz można pobrać ze strony www.mazowieckie.pl i www.rodzina.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod nr tel. 22 695-71-17, 22 695-71-15 lub 22 695-71-10.

wypłata w/w świadczeń w oddziałach banku będzie realizowana

od 25 do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

Osoby mające wypłaty na osobiste rachunki bankowe pozostają bez zmiany.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy OPS w Tłuszczu Dział Świadczeń Rodzinnych.

+ 100% - zoom_eye
Miodzio wioska w Tłuszczu
takrodzina.pl
Karta dużej rodziny