Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start oraz 500+ można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszcz Dział Świadczeń Rodzinnych zwraca się z prośbą do osób wysyłających wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 500+ i nowego programu Dobry Start 300+  drogą internetową aby wnikliwie przeczytały i dokładnie uzupełniały wnioski ponieważ, te które zostały już przyjęte, zawierają wiele błędów i braków. Każda pozycja wniosku musi być wypełniona. We wnioskach o 500+  jako okres zasiłkowy proszę wpisać 2018/2019.
Najczęściej spotykane błędy we wnioskach to pomyłki w adresie zamieszkania, brak nr domu, miejscowości, ulicy, brak lub błędny adres szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Świadczenie 300+
nie przysługuje dla dziecka rozpoczynającego we wrześniu 2018 tzw. „zerówkę” bez względu na to czy dziecko będzie ją realizowało w szkole czy w przedszkolu.
W związku z tym ubiegając się o świadczenie 300+ dla dziecka, które idzie do szkoły i jest w wieku od 6 do 9 lat proszę uzupełnić we wniosku  oświadczenie i zaznaczyć pozycję, że dziecko nie będzie uczęszczało o przedszkola ani tzw. zerówki.
Czytaj dalej

„Dobry Start” dla ucznia

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny