PRZYPOMINAMY, że w obecnym 2020r.
nie występujemy o świadczenie 500+
na dzieci, które posiadają już uprawnienie i świadczenia są wypłacane.
Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ są ustalone wyjątkowo na dłuższy okres niż zwykle – do 31 maja 2021r.
 Obecnie składają wnioski jedynie rodzice na nowonarodzone dzieci.

Papierowe wnioski o świadczenie  „Dobry Start” oraz o fundusz alimentacyjny i  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  przyjmujemy od 1 sierpnia 2020 . W lipcu 2020 o w/w świadczenia można występować TYLKO w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tłuszcz działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ).

            Przemoc w rodzinie nie jest nowym zjawiskiem a w zasadzie problemem społecznym, ale jego eskalacja zatacza coraz szersze kręgi, przyjmując nowe formy i powodując coraz szersze, tragiczne skutki. Obecna sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się poniekąd do wzrostu frustracji społeczeństwa a tym samym do nasilenia agresji i sytuacji przemocowych w rodzinach. Izolacja społeczeństwa spowodowała falę przemocy domowej. Problem przemocy domowej zintensyfikował się w domach, w których już był, ale także rozszerzył się na rodziny do tej pory nieskażone przemocą.

Według definicji PRZEMOC jest celowym, zamierzonym działaniem wykorzystującym przewagę siły jednej osoby nad drugą, które narusza prawa i godność człowieka. Często stosowanie przemocy stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia osoby doświadczającej przemocy. Przemoc to także intencjonalne działanie lub zaniedbanie przez członka rodziny względem pozostałych członków wspólnie zamieszkujących. Zjawisko przemocy charakteryzuje zawsze przewaga sił lub władzy jednej osoby nad drugą. Zawsze narusza godność i prawa jednostki, powodując szkody i cierpienie psychiczne, które pozostawia ślady na całe życie.

Przemoc zawsze jest zjawiskiem niszczycielskim dla wszystkich jej uczestników, niezależnie czy jest się ofiarą czy sprawcą. Nic nie usprawiedliwia przemocy. Każdy człowiek ma obowiązek reagowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Przemoc sama się nie zatrzyma, będzie jeszcze bardziej eskalować, jeśli zostanie niezauważona.

            W każdej gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny jako element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz podnoszenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w gminie Tłuszcz oraz rozeznanie potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą,
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 6. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach,
 7. Współpraca interdyscyplinarna oraz zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz udzielenia wsparcia zgodnie z indywidualnym planem pomocy. Grupa robocza jest przede wszystkim zespołem zadaniowym.

W ramach pracy grupy roboczej mieści się przede wszystkim:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji tych rodzin,
 • dokumentowanie wszystkich działań podejmowanych wobec rodziny,
 • wzmacnianie zasobów rodziny oraz motywowanie do realizacji przyjętych zadań,
 • współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz rodziny,
 • realizacja określonych działań zgodnie z uprawnieniami i kompetencjami poszczególnych przedstawicieli grupy roboczej.

Skład grupy roboczej jest zmienny, tzn. że na każdym etapie prac grupy roboczej może być uzupełniany lub zmieniany ze względu na indywidualne potrzeby rodziny. Obligatoryjnie w skład grupy roboczej zawsze wchodzi pracownik socjalny i dzielnicowy, ponieważ te służby zawsze są właściwe do podejmowania działań interwencyjnych w przypadku występowania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele innych podmiotów muszą wejść w skład grupy roboczej w sytuacji, w której ich obecność jest uzasadniona ze względu na dobro i interes rodziny min. pedagog szkolny, asystent rodziny, członek GKRPA, psycholog czy kurator społeczny.

Członkowie grupy roboczej spotykają się z osobami doświadczającymi przemocy i z osobami stosującymi przemoc, w celu zdiagnozowania sytuacji i stworzenia indywidualnego planu pomocy rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny przetwarza dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

W roku 2019 r. wszczęto 53 procedury „Niebieska Karta”, w tym rozpoczętych sporządzeniem Niebieskiej Karty druk A przez przedstawicieli:

•         Policja- 43

•         Ośrodek Pomocy Społecznej- 7

•         Oświata- 2

•         Ochrona Zdrowia- 1

Zgodnie ze sprawozdaniem resortowym za rok 2019:

 • sporządzono „Niebieskich Kart” druk C przez Grupę Roboczą – 29
 • sporządzono „Niebieskich Kart” druk D przez Grupę Roboczą – 11
 • powołano 53 grupy robocze
 • odbyło się 146 spotkań grup roboczych
 • zakończono 60 procedur „Niebieskiej Karty” w tym:

– 32 na skutek zakończenia przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy

– 28 z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

W związku w rozporządzeniem premiera z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiesza spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu w okresie 26.10.2020r. do dnia 31.12.2020r. Wybrane zajęcia z oferty dla Seniorów odbywać się będą w formie zdalnej. O terminach zajęć Studenci będą informowani na bieżąco przez koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że od 23.10.2020 r. do odwołania obsługuje klientów w ograniczonym zakresie.

Klienci przyjmowani będą na parterze Urzędu Miejskiego w Tłuszczu ( wejście od ul. Warszawskiej ) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

tel. 29 777-52-90

Pracownicy terenowi realizują swoje zadania z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wizyty środowiskowe odbywać się będą w nagłych sytuacjach.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny