Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu  przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

   Program zapewnienia dostępność do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

   Stanowi elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu, może również samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego,

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 Więcej informacji :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 ,

telefon: (29) 642 99 28

Wniosek wypłatę o dodatku osłonowego można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. 

KRYTERIUM DOCHODOWE

 Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku to:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

–  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 

WYSOKOŚĆ DODATKU w 2024r wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, tron kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w gminie Tłuszcz można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (pokój numer 6) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski składane elektronicznie tj. za pośrednictwem e-Puap powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, który można złożyć na wniosku w formie PDF.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 

Jak złożyć podpis na wniosku: https://youtube.com/watch?v=auvZWv2M0aY&feature=share

 

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Pomóż tym, dla których Święta to wyzwanie. Podaruj im spokój swoją bezinteresowną pomocą.

POTRZEBNE SĄ:

 • PRODUKTY SPOŻYWCZE
 • SŁODYCZE
 • CHEMIA GOSPODARCZA
 • KOSMETYKI
 • ODZIEŻ
 • MIŁE NIESPODZIANKI

ZBIÓRKA DARÓW W MIODZIO BARZE W TŁUSZCZU DO DNIA 20 GRUDNIA 2023 ROKU

Zgłoś potrzebującą rodziną: 509312510

Masz pytania lub chcesz pomóc dzwoń: 509312510

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny