admin

Pełne ogłoszenie i dokumenty potrzebne do aplikacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODO kandydat nabór samorządowe OPS Tłuszcz

Oświadczenie nabór

Rekrutacja – Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie OPS Tłuszcz

INFORMACJA

 

Od 28.06.2021 r. zmieniają się godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

OPS w Tłuszczu od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r. pracuję                                od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Jednocześnie informuję, że od 28.06.2021 r. do 31-08-2021 r. każdy piątek jest dniem wewnętrznym pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

NOWY OKRES 2021/2022
ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października do 3o września  roku następnego są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Gminie Tłuszcz jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych oraz rodzin tworzących rodzinny dom dziecka, zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz, w których rodzice lub opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) do Urzędu Skarbowego w Wołominie oraz opłacają podatki i opłaty lokalne do Gminy Tłuszcz.

Rodziną Wielodzietną jest  rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca trójkę i więcej dzieci:

–  w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o prawa oświatowego lub przepisach o szkolnictwie wyższym,

– bez względu na wiek, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Do liczby dzieci, o których mowa w zadaniu poprzednim wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcję rodziny zastępczej lub prowadzi rodzinny dom dziecka.

Na podstawie przyjętej uchwały nr XIV.236.2021 Rady Miejskiej w Tłuszczu   z dnia 15 czerwca 2021 r. Gmina Tłuszcz przystąpiła do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

Wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach Programu polega na:

– przyznaniu członkom Rodzin Wielodzietnych wychowujących co najmniej czworo dzieci, mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tłuszcz, zwrotu 50% kosztów zakupu imiennego okresowego ( tj. miesięcznego, 30-dniowego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez przedmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren Powiatu Wołomińskiego. Zakup biletu oraz przedstawienie Gminie Tłuszcz dokumentów do zwrotu części kosztów zakupu przez osoby uprawnione do otrzymania zwrotu powinno nastąpić w okresie obowiązywania niniejszej uchwały;

– zwolnieniu  członków Rodzin Wielodzietnych z odpłatności w całości za zajęcia prowadzenie w ramach sekcji i kół w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (zajęcia teatralne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, fitness, kodowanie, zajęcia sportowe- piłka nożna).  

Warunkiem ubiegania się o w/w ulgi jest posiadanie ważnej Powiatowej Karty Rodziny.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w godzinach pracy jednostki w pok. nr 3

Wniosek o przyznanie karty – tutaj 

Wniosek o przyznanie ulgi na dojazdy– tutaj 

Do wniosku należy załączyć:

– aktualne kolorowe zdjęcia w wersji elektronicznej lub papierowej wszystkich członków rodziny uprawnionych do otrzymania Karty,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy Tłuszcz o dokonywaniu opłat lokalnych oraz opłacaniu podatku,
– kserokopię dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich członków rodziny (oryginał do wglądu),                                       
– zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji szkolnej, studenckiej (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,
– w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego- kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
– przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok bieżący lub poprzedni ( PIT)

– w przypadku rodziców, opiekunów z rodzin wielodzietnych, o których mowa w § 1 pkt.2, nie odprowadzających podatku, o którym mowa w § 3, składają oświadczenie o braku dochodów wymagających odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub o braku obowiązku ponoszenia opłat lokalnych.  

                                                                                                                                                              Karta wydawana jest na czas określony tj. 2 lata.

 

 

Link do uchwały gminy Tłuszcz z dnia 15 czerwca 2021

Regulamin Programu Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl w Gminie Tłuszcz

Link do strony www. Takrodzina.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny