19 października 2021 roku społeczność tłuszczańskich Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście rozpoczęła nowy Rok Akademicki 2021/2022. W przepięknych wnętrzach Pałacu w Chrzęsnem w szczególny sposób wybrzmiały słowa Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru Miejskiego LUX MEA, który wykonał również kilka popularnych utworów, w tym Hymn Seniora. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wiceburmistrz Tłuszcza Waldemar Banaszek, Radni Gminy Tłuszcz – Katarzyna Sadurska, Paweł Radzio, Tomasz Siekaczyński i Włodzimierz Fydryszek, Dyrektor Biblioteki Publicznej Bogumiła Boguszewska, Dyrektor CKSiR Wioleta Roguska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Sławomir Klocek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Jędrasik oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Kułak i Agnieszka Roguska.
Zwieńczeniem uroczystości był spektakl słowno-muzyczny „Dopokąd idę…”. Utwory Cypriana Norwida recytował Jerzy Zelnik. Recytacji towarzyszyły utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu Marii Skurjat-Silva.
Licznie przybyli na tę uroczystość Studenci jednogłośnie stwierdzili, że nie można było sobie wymarzyć piękniejszego rozpoczęcia nowego roku 😊

„Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”.

Niech ta myśl pozostanie z nami na kolejne 10 miesięcy nauki!

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Więcej informacji pod linkiem

INFORMACJA

 

Od 28.06.2021 r. zmieniają się godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

OPS w Tłuszczu od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r. pracuję                                od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Jednocześnie informuję, że od 28.06.2021 r. do 31-08-2021 r. każdy piątek jest dniem wewnętrznym pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

NOWY OKRES 2021/2022
ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października do 3o września  roku następnego są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny